Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

prodloužení platnosti územního rozhodnutí o změně využití území spis. zn. 32033b/2015/Há ze dne 21.8.2015 pro účel rozšíření příjezdové komunikace Křenice na pozemku parc. č. 95/1, 95/19, 95/57, 95/59, 117/245, 117/255 v katastrálním území Křenice u Prahy.

prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 32033a/2015/Há ze dne 21.8.2015 na stavbu: příjezdová komunikace Křenice na pozemku parc. č. 95/1, 95/19, 95/57, 95/59, 117/245, 117/255, 324, 326, 328 v katastrálním území Křenice u Prahy.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební odbor Městského úřadu Říčany, úřední dny Po a St 7.30 - 12.00 a 12.30 - 18.00).
7.8.2019  
Oznámení termínů akcí v roce 2019 na základě OZV č. 1/2017, o nočním klidu. 17.7.2019  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 3.7.2019 10.7.2019  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, poslední termín zkoušek ze znalosti hub, který se bude konat v letošním roce.
POZVÁNKA
 
26.6.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 v k.ú. Sibřina a III/0127 v k.ú. Stupice, Praha - východ a na přilehlých pozemních komunikacích (stanovených objízdných trasách), z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice - Homogenizace“ 10.6.2019 15.9.2019
Plán a termíny uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III/33313.pdf
Ropid_ -vyjádření k úplné uzavírce v obcích Sibřina a Stupice.pdf
MU-Brandys_rozhodnuti_povoleni_zvláštního užívání_komunikace.pdf

 
5.6.2019  
Návrh Závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2018
Přílohy:
Výsledovka 12/ 2018.
Rozvaha 12/ 2018.
FIN 12/ 2018.
Zpráva hospodaření 2018.

 
5.6.2019  
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/101, III/10173 a pozemních komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchu vozovky.
Příloha situační mapka: Oprava_komunikace_Sluštice-Zlatá II/101-trasa.
 
27.5.2019  
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Sluštice.
https://www.volby.cz/
 
27.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. - 25. května 2019,
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlament EU na el. ÚP.
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 
13.5.2019  
Finanční úřad pro Středočeský kraj DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 -Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,
 
24.4.2019  
OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 24.4.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 10.4.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 10.4.2019  
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019  

Rozpočtové opatření č.2/2018.pdf
9.1.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.pdf
Rozvaha 2017.PDF
Opatření č.2 2018.pdf
Opatření č.1 2018.pdf
FIN 2017.PDF
1.6.2018  
Rozpočtové opatření č.1/2018.pdf 20.6.2018  
Schválený rozpočet obce na rok 2018 29.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015