Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Veřejná vyhláška Finančního úřadu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 27.4.2018 28.5.2018
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.5.2018 do 31.7.2018.
18.4.2018  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy,
doplnění původního stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/01212
a III/01211, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“, s t a n o v u j e
v termínu od 9.4.2018 do 30.11.2018.
 

11.4.2018  

Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
 

11.4.2018  
Rozhodnutí - povolení uzavírky a objížďky a zvláštního užívání silnice č. III/33313, III/10173, III/0128, III/01211 v Obci Sibřina a silnice č. III/0127 v Obci Stupice, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“. 4.4.2018  
ZÁPIS a USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 29. března 2018 v budově Obecního úřadu Sluštice. 4.4.2018  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 28.3.2018  
VÝZVA - Obecní úřad Sluštice, jako správce místního hřbitova ve Slušticích vyzývá všechny nájemce nezaplacených hrobových míst, aby se nejpozději do 30.4.2018 dostavili k osobní návštěvě na Obecní úřad Sluštice k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově ve Slušticích a k zaplacení příslušného poplatku. 26.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015