Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu
Polní cesta VPCS3 Sibřina na pozemcích parc.č. KN 676, 677 v k.ú. Sibřina.
24.5.2017  

Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu
Polní cesta HPCS2 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 863 v k.ú. Dobročovice.
Polní cesta DPCS1 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 843 v k.ú. Dobročovice.
Polní cesta HPCN1 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 856 v k.ú. Dobročovice.
24.5.2017  
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
3. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb dne 24.7.2017 v 11:00 hod., na adrese portálu http://www.exdrazby.cz
24.5.2017  
Posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace vlivů záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“ na životní prostředí

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP473.

15.5.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 10.5.2017 10.5.2017  
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29.5.2017 v lokalitě Sluštice 10.5.2017  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s platností od 5.5.2017 do 31.7.2017 10.5.2017  
Pozvánka k osobnímu projednání možnosti napojení na skupinový vodovod
Setkání nových odběratelů se uskuteční dne 11.5.2017 v 14.00 hod. na provozním středisku Škvorec, Smiřických 2.
3.5.2017  
Veřejná vyhláška - ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017. 28.4.2017 29.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
26.4.2017 26.5.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015