Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
I.
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
1.1. se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.
6.4.2020 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SIBŘINA 1.4.2020  
Dražební vyhláška 095 Ex 1522/15-230  1.4.2020  
Usnesení vlády č. 143/2020 Sb. zákona částka 52, k přijetí krizových opatření. 1.4.2020  
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 26.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 18.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.1/202
 
18.3.2020  
Usnesení vlády České republiky z 18.3.2020 - vyhrazený čas pro nákup potravin pro seniory 18.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194
NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
12.3.2020  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 4.3.2019
Přílohy:
Kupní smlouva Obec Sluštice -MAITREA, a.s.
Dohoda Obec Sluštice - FIEDLER AMS, s.r.o.
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO POHŘBENÍ BEZ OBŘADU ZAJIŠTĚNÉ OBCÍ

 
11.3.2020  
Návrh rozpočtu obce Sluštice na rok 2020 9.3.2020  
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j. 108 EX 03056/11-180 PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU 26.2.2020  
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Škvorec
Zpráva o uplatňování ÚP Škvorec
6.1.2020  
Návrh Závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2018
Přílohy:
Výsledovka 12/ 2018.
Rozvaha 12/ 2018.
FIN 12/ 2018.
Zpráva hospodaření 2018.

 
5.6.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 10.4.2019  

Rozpočtové opatření č.2/2018.pdf
9.1.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.pdf
Rozvaha 2017.PDF
Opatření č.2 2018.pdf
Opatření č.1 2018.pdf
FIN 2017.PDF
1.6.2018  
Rozpočtové opatření č.1/2018.pdf 20.6.2018  
Schválený rozpočet obce na rok 2018 29.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015