Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
První zasedání okrskové volební komise - pro volební okrsek Sluštice se sídlem Sluštice 21, 250 84 Sibřina, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční dne 27. 9. 2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice se sídlem Sluštice č.p. 21.
 
21.9.2017  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy.

 
20.9.2017 4.10.2017
Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“
Místo: Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
Datum: 27. září 2017, čas: 13:00 hod.
 
18.9.2017  
Změna č. 1 územního plánu Dobročovice, oznámení o konání veřejného projednání 11.9.2017  
Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v úředních hodinách OÚ, lze také nahlédnout elektronicky v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP472.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčených krajů.
6.9.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 5.9.2017 5.9.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků : 1
Sídlo volebního okrsku (volební místnost) : budova Obecního úřadu Sluštice, č.p. 21, 250 84 Sibřina
4.9.2017 20.9.2017
SPÚ - ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY NEPRONAJATÝCH/NEPROPACHTOVANÝCH POZEMKŮ 30.8.2017 31.10.2017
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI
V pátek 22. září 2017 od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Sluštice veřejná debata k plánovanému zprovoznění Čistírny odpadních vod v obci Sluštice, následnému napojení stávajících kanalizačních přípojek a budou se řešit podmínky a finanční náročnost připojení.

Veřejná debata je určená především majitelům rodinných domů či stavebních pozemků v lokalitě Na Čtverách („Výhledy“ Sluštice) a majitelům domů ve staré zástavbě, které nejsou připojeny na vodovod a kanalizaci.

Prosíme o šíření této pozvánky i všem dalším sousedům, na které obec nemá kontakt (majitelů stavebních pozemků Na Čtverách).
 
9.8.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015