Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Dražební vyhláška č.j.: 146 EX 7/19-55
JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1
20.1.2020  
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Škvorec
Zpráva o uplatňování ÚP Škvorec
6.1.2020  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 18.12.2019 25.12.2019  
Program veřejného zasedání zastupitestva obce se koná 18. prosince 2019 od 19,00 hodin v zasedací místosti OÚ Slušitce.  11.12.2019  
Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (kalamitního poškození lesních porostů)
Přílohy:
Příloha č. 1 k č.j. 63920/2019-MZE-16212
9.12.2019  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 28.11.2019
Přílohy:
Smlouva o koupi věci nemovité, pozemek parc č.561/1
Smlouva o koupi věci nemovité pozemek parc. č.561/4
28.11.2019  
Program veřejného zasedání zastupitestva obce se koná 28. listopadu 2019 od 19,00 hodin v zasedací místosti OÚ Slušitce.  21.11.2019  
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č,20/2004-F uzavřené mezi městem Řičany a obcí Sluštice dne 26,6,2004 o výkonu přenesené působnosti. 12.11.2019  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

 

Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je k nahlédnutí

- na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz  v sekci KRAJSKÝ ÚŘAD A SAMOSPRÁVA, záložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD, podzáložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE, odrážka 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, levý sloupec NÁVRH 3. AKTUALIZACE ZÚR SK PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ: http://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

- v listinné podobě na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 1079

v úředních hodinách uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje nebo v jiný čas po telefonické dohodě (tel. č. 257 280 412, 257 280 432, 257 280 700).


Do 30 dnů ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK a VVÚR prostřednictvím této vyhlášky na úřední desce Středočeského kraje může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.

Stanoviska a připomínky můžete podávat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje těmito způsoby:

- písemnou formou do podatelny

- zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kr-s.cz

- datovou schránkou: keebyyf
 

7.10.2019  
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava/Ořezy stromoví.
25.9.2019  
Návrh Závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2018
Přílohy:
Výsledovka 12/ 2018.
Rozvaha 12/ 2018.
FIN 12/ 2018.
Zpráva hospodaření 2018.

 
5.6.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 10.4.2019  

Rozpočtové opatření č.2/2018.pdf
9.1.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.pdf
Rozvaha 2017.PDF
Opatření č.2 2018.pdf
Opatření č.1 2018.pdf
FIN 2017.PDF
1.6.2018  
Rozpočtové opatření č.1/2018.pdf 20.6.2018  
Schválený rozpočet obce na rok 2018 29.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015