Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 4.9.2019 11.9.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení schválení „ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP ŘÍČANY“
Nahlížet do Územní studie krajiny SO ORP Říčany je možné na Městském úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, na adrese: Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany; a to středy 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:30, jinak po předchozí telefonické dohodě na tel. 323 618 270.

Územní studie „Územní studie krajiny SO ORP Říčany“ je též vystavena k veřejnému nahlédnutí na:
https://info.ricany.cz/mesto/uzemni-studie-krajiny-spravni-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnostiricany

Průvodní dopis
4.9.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
 
2.9.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 v k.ú. Sibřina a III/0127 v k.ú. Stupice, Praha - východ a na přilehlých pozemních komunikacích (stanovených objízdných trasách), z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice - Homogenizace“ 10.6.2019 15.9.2019
Plán a termíny uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III/33313.pdf
Ropid_ -vyjádření k úplné uzavírce v obcích Sibřina a Stupice.pdf
MU-Brandys_rozhodnuti_povoleni_zvláštního užívání_komunikace.pdf

 
5.6.2019 15.9.2019
Návrh Závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2018
Přílohy:
Výsledovka 12/ 2018.
Rozvaha 12/ 2018.
FIN 12/ 2018.
Zpráva hospodaření 2018.

 
5.6.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 10.4.2019  

Rozpočtové opatření č.2/2018.pdf
9.1.2019  
Závěrečný účet obce za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.pdf
Rozvaha 2017.PDF
Opatření č.2 2018.pdf
Opatření č.1 2018.pdf
FIN 2017.PDF
1.6.2018  
Rozpočtové opatření č.1/2018.pdf 20.6.2018  
Schválený rozpočet obce na rok 2018 29.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015