Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Návrh opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.8.2017 do 31.10.2017

na podkladě návrhu společnosti VODOS s.r.o., IČO 47538457, sídlo: Legerova 21, 280 02 Kolín jako společnosti předávající pitnou vodu do veřejné vodovodní sítě v obci Sluštice.
19.7.2017

 

 
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2017 29.6.2017  
Schválený závěrečný účet obce Sluštice za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016'
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
21.6.2017  
Posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace vlivů záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“ na životní prostředí

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP473.

15.5.2017  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s platností od 5.5.2017 do 31.7.2017 10.5.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015