Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018.
12.11.2018  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, konaného dne 31.října 2018, od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice. 31.10.2018  
Oznámení o zahájení řízení o opravě a uzávěrce silnice III/33313 
Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice III/33313 v termínu 1.12. – 23.12.2018 Stavba bude realizována s úplnou uzavírkou,
Příloha - situační mapka
24.10.2018  
Oprava pozemní komunikace II/101Křenice - Zlatá

0839 Zlatá - Křenice - DIO.PDF
0840 Zlatá - Křenice - DIO.pdf
celková situace a objízdná trasa.pdf
I. etapa od16. do 21. října 2018.pdf
II. etapa od 22. do 28. října 2018.pdf
III. etapa od 29. října do 4. listopadu 2018.pdf
IV. etapa od 5. do 11. listopadu 2018.pdf
V. etapa od 12. do 16. listopadu 2018.pdf
VI. etapa od 19. do 26. listopadu 2018.pdf
3.10.2018  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o silničním provozu“) zahájil na podnět Města Říčany, sídlem Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, IČ 002 40 702 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen (správní řád) a ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovuje místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy – č. II/101, č. II/107, č. II/113, č. II/335, č. II/508, č. III/10174, č. III/1011, č. III/1015, č. III/1016, č. III/00325 v rozsahu dle předložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
5.9.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015