Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Rozhodnutí částečná uzavírka pozemní komunikace II/101 v k.ú. Sluštice
Údaje o uzavírce :
úsek uzavírky: silnice II/101 – most ev.č. 101-082 – dle plánku a DIO
doba uzavírky: 24.4.2019 8:00 hod – 17:00 hod
důvod uzavírky: geologický průzkum, průzkumné vrty na mostě
15.4.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/101 v k. ú. Sluštice z důvodu provádění stavebních prací
15.4.2019  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 10.4.2019 10.4.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 10.4.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 10.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Počet okrsků : 1, Sídlo volebního okrsku : Obecní úřad Sluštice, č. p. 21, 250 84
8.4.2019  
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019  
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 10. dubna 2019. 3.4.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec. 3.4.2019  
Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 29. dubna 2019 (pondělí) v 10:00 hodin na Městském úřadě v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, 1. poschodí, zasedací místnost č. 120
3.4.2019 17.4.2019
ÚZSVM, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník), Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2019 27.3.2019  
Návrh rozpočtu obce na rok 2019. 27.3.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019  
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace. 11.3.2019  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 20.2.2019 4.3.2019  
Rozhodnutí o umístění stavby stavební úpravy komunikace "II/101 Křenice - HR. OBL., silnice a most ev.č. 101-082_PD" Křenice, Sluštice 27.2.2019  
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne: 20. února 2019 od 19:00 hodin  v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Program:
1. Úvod
2. Projednání ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Výmola
3. Projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Sluštice
4. Projednání a schválení plánovací smlouvy mezi obcí a p. Kubantovou a p. Hazukou (úprava stávající infrastruktury lokalita „Nad rybníkem“)
5. Rozhodnutí o volbě určeného zastupitele pro pořizování ÚPD (územní plánovací dokumentace) pro odbor územního plánovaní a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce člena kontrolního výboru, který není členem zastupitelstva obce
7. Projednání žádosti spolku SOSák o příspěvek na kulturní akci Masopust
8. Diskuse
11.2.2019  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") od 5.2.2019 podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ust. § 115a vodního zákona odvolává a ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod. vydaného dne 30.7.2018 pod č.j. 69381/2018-MURI/OVÚ/809.
5.2.2019  
Obec Květnice - Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice. 30.1.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2018 29.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015