Zákon 106/1999 Sb.
 
   Povinně zveřejňované informace

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
 
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
1. ZÁKONY
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České Republiky
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 121/2000 Sb.,, o právu autorském
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., o o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionální rozvoje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

VYHLÁŠKY, SMĚRNICE, NAŘÍZENÍ VLÁDY


Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Nařízení vlády č. 462/2000 k provedení zákona 240/2000Sb.,
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

OSTATNÍ PŘEDPISY


Metodický pokyn vlády ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR
 

 

Obec SLUŠTICE 2015