Zákon 106/1999 Sb.
 
   Povinně zveřejňované informace

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zák. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
1. Oficiální název:  Obec Sluštice
2. Důvod a způsob založení:
Obec Sluštice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 
3.a Organizační struktura: Starosta:            Jaroslav Pavlíček  
Místostarosta:     Michal Devín

Referentka OÚ:  Michaela Synková Maladiová
3.b Seznam zřizovaných organizací:

 

4. Kontaktní spojení:
Poštovní adresa shodná s adresou úřadovny:  
Obec Sluštice, 250 84 Sluštice 21

Telefon:  + 420 724 167 147
ID datové schránky: ng3apv5
Fax:      
E-mail:   obecslustice@obecslustice.cz
Web:      http://www.obecslustice.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí:   8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Středa:    8.00 - 12.00 a 16.00 - 19.00

Starosta, místostarosta a zastupitelé – úřední hodiny:
Středa: 18.00  - 19.00
Telefon:  + 420 724 167 147

Mimo uvedené úřední hodiny je možné vyřizovat Vaše záležitosti kdykoli po telefonické nebo osobní domluvě.
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo bankovního účtu: 11028201 / 0100 Komerční banka, a.s.
6. Identifikační číslo organizace (IČ):  00240761
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)     obec není plátcem DPH
8. Dokumenty:
8.1 Územní plán obce
8.2 Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
8.3 Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici na:
Obecním úřadu Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice,
tel. + 420 724 167 147

e-mail: obecslustice@obecslustice.cz


žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný:

OSOBNĚ v úředních hodinách na Obecním úřadu Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice.
PÍSEMNĚ doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice,
ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronické podatelny Obecního úřadu Sluštice

ELEKTRONICKY prostřednictvím datové schránky ng3apv5
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecním úřadu Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice, ostatní na pověřeném úřadě města Říčany.

Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
 
14. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Územní plán obce
Vyhlášky a nařízení


Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice, tel.+ 420 724 167 147,
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno

 
16. Licenční smlouvy
Obcí Ostrá dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
18. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)


V případě požáru zasahuje profesionální hasičská jednotka z Říčan a dobrovolní hasiči ze Sibřiny:
Kontakt JSDH Sibřina:
Petr Mik, velitel jednotky, mob. 602 838 721
Adam Vojta, mob. 725 128 297
 
 
 

 

Obec SLUŠTICE 2015