Služby
 
   Obecní úřad Sluštice

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 


http://www.czechpoint.cz

VIDIMACE A LEGALIZACE

Obec Sluštice, s účinností od 1. ledna 2014,
se zařadila mezi obce, které můžou na svém území provádět „Vidimaci a legalizaci“ (ověřování podpisů nebo kopie listin).

 

 

 

 

 

Kontaktní spojení:
Poštovní adresa:          Obec Sluštice, 250 84 Sluštice 21
Adresa úřadovny:         Obec Sluštice, 250 84 Sluštice 21
Elektronická podatelna

Telefon: 
                   + 420 724 167 147  
E-mail:                      obecslustice@obecslustice.cz
ID datové schránky:    ng3apv5

Číslo účtu pro platby: 11028201 / 0100
IČ organizace (IČ):      00240761

 

Úřední hodiny pro občany

Pondělí:   8.00 - 12.00   a   13.00 - 16.00
Středa:     8.00 - 12.00   a   16.00 - 19.00

V těchto úředních dnech a úředních hodinách se na obecním úřadě vyřizuje:

- podatelna (příjem žádostí, pomoc s jejich formulací)
- přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu
- přidělení čísla popisného k novostavbě RD
- úhrada místních poplatků (komunální odpad, hřbitov)
- ověřování podpisů a listin
- výpisy ze systému CzechPOINT
- kopírování (pro občany Sluštic, do 20 – ti kopií)

Úřední hodiny starosty a místostarosty

Středa
:     18.00 - 19.00

Mimo uvedené úřední hodiny je možné vyřizovat Vaše záležitosti kdykoli po telefonické nebo osobní domluvě.

 

Organizační struktura Obecního úřadu Sluštice:

Starosta obce:   Jaroslav Pavlíček
Místostarosta:    Michal Devín
Referentka OÚ:  Michaela Synková Maladiová

 

Agendy Obecního úřadu Sluštice:

Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za rekreační pobyt
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

 

 

   

 

 

 

Obec SLUŠTICE 2015