17.2.2018
Vážení odběratelé pitné vody,

z důvodu poruchy na řídící jednotce bude přerušena dodávka vody do pondělí 19.2.2018 8 hod. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena dnes cca v 19 hod do lokality Na čtverách, u č.p.157, a zítra v 10 a 16 hod. Přistavení cisterny ohlásí klaksonem.

Děkujeme za pochopení.

OÚ Sluštice

12.2.2018
Svoz nebezpečných odpadů z domácností

 

v termínu 5. května 2018 (sobota)

Sluštice: místo zastávky – v obci u hospody, čas příjezdu 8:00hod. nakládka 20min.

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

pro obec zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o.

12.2.2018
Jarní bazar oblečení, obuvi, hraček, knih a sportovního vybavení.
23. - 24. března 2018 v nových prostorách firmy Selgen ve Stupicích.
7.2.2018
O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Sluštice bude v týdnu od 19. do 23. února 2018 pro veřejnost uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.

Běžné záležitosti bude možné vyřídit ve středu od 17.00 – do 19.00 hodin v úředních hodinách starosty
a místostarosty (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny
a podpisy).

Děkujeme za pochopení.
V případě nutnosti prosím volejte tel. 724 167 147
31.1.2018
REGION POŠEMBEŘÍ - NABÍDKA AKCÍ NA ÚNOR A BŘEZEN
3.2.2018 MASOPUST_Sibřina.jpg
3.2.2018 program MASOPUSTUSibřina.jpg
3.-7.2.2018 Středočeský ekofestival Poděbrady.pdf
do 5.2. přihlášky na zájezd do divadla 17.3.2018 Ples upírů, Chrášťany.pdf
7.2.2018 pořad pro seniory "Vyprávění o divadle Semafor" klubovna Sokola Český Brod.jpg
9.2.2018 Josef Klíma "Můj život reportéra" Centrum volnočasových aktivit Úvaly.jpg
10.2.2018 Hasičský ples_Šestajovice.jpg
26.2.2018 Naší furianti Jirny.pdf
1.3.2018 Program promítání KD Svět Český Brod.pdf

3.3.2018 PLES Jirny.pdf
3.3.2018 Country bál Úvaly.png
27.1.2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
dne: čtvrtek, 15.02.2018 od : 08:30 hod do : 15:30 hod.

Sluštice č.p. 1 , 123 , 16 , 2 , 3 , 43 , 47 , 59 , 64 , 67 , parc.č. 670
Bližší informace naleznete na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
27.1.2018
Výsledky II.kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
25.1.2018
Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

V souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty pro případné vzdání se kandidatury nebo doručení informace o ztrátě volitelnosti, Ministerstvo vnitra zveřejňuje a současně potvrzuje informaci, že kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky, jsou:

prof. Ing. Jiří D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.

muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem

Ing. Miloš Z E M A N
muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou
22.1.2018
Oznámení odběratelům vody - odečet vodoměrů

Oznamujeme, že ve dnech 27. a 28. ledna 2018 bude probíhat odečet vodoměrů pro vyúčtování vodného za rok 2017. Dovolujeme si Vás požádat o umožnění přístupu k vodoměru na Vašem odběrném místě.

Pokud Vám navrhovaný termín nevyhovuje, kontaktujte pověřeného pracovníka na tel. čísle: 737 483 880 nebo 724 167 147 domluvte si jiný vhodný termín.

Stav vodoměru můžete nahlásit i formou sms na výše uvedených číslech nebo na e-mail: obecslustice@obecslustice.cz. (uveďte celé jméno, odběrné místo, stav vodoměru)

Předem děkujeme za spolupráci.

17.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA – II. KOLO

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.


Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21
pro všechny voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Sluštice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

V případě, že volič požaduje návštěvu členů volební okrskové komise s přenosnou volební urnou, nahlásí tento požadavek obecnímu úřadu na tel. číslo: 724 167 147.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
19. ledna 2018 (pátek) – Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky
24. ledna 2018 (středa) - Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

13.1.2018
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
Výsledky hlasování za územní celky - zdroj: https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2109&xobec=538787
11.1.2018
INFORMACE PRO VOLIČE - VOLBA PREZIDENTA ČR
 
VOLBA PREZIDENTA ČR BUDE VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území ČR v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let. Volby v Mladé Boleslavi proběhnou na obvyklých místech ve 44 volebních okrscích.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti. 

Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro všechny voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Sluštice.
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Zde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V případě, že volič požaduje návštěvu členů volební okrskové komise s přenosnou volební urnou, nahlásí tento požadavek obecnímu úřadu Sluštice na tel. číslo 724167147.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

KANDIDÁTI

Prvního kola volby prezidenta se zúčastní devět kandidátů. Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Informace k volbě prezidenta: http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx
Výsledky voleb: https://volby.cz/pls/prez2018/pe

8.1.2018
MASOPUST 3. 2. 2018
sraz v 10,30 hodin ve Slušticích na návsi

PROGRAM MASOPUSTU

5.1.2018
OZNÁMENÍ

Obecní úřad Sluštice bude v pondělí 8.1.2018 v dopoledních hodinách pro veřejnost uzavřen
z důvodu školení.
Děkujeme za pochopení.
4.1.2018
INFORMACE PRO OBČANY - POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI SLUŠTICE PRO ROK 2018:

Poplatky za svoz komunálního odpadu z domácností v obci sluštice pro rok 2018 je možné platit
od pondělí 8. 1. 2018:
- Hotově v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách (PO - ST)

Lze využít i bezhotovostní platby, po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na obecním úřadě.
- Bankovním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
- Složenkou typu A (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)

Známky platné pro rok 2017 mají platnost do konce února 2018 (28. 2. 2018).
Novou známku si prosím pořiďte do tohoto termínu. Po tomto termínu Vám nádoba na odpad bez nové platné známky nebude svozovou firmou odvezena!
4.1.2018
Ztracená fenka belgického ovčáka
1.12 se v odpoledních hodinách ztratila ze zahrady rodinného domu ve Březí stříbrná fenka belgického ovčáka Yoshie, slyší na jméno Joši. Zřejmě se zaběhla a utekla před střelbou. Je čipovaná na levé straně krku, čip 203098100198547 je registrovaný, tetovací číslo má 2935. Je hodná, neublíží, ale bude se asi trochu bát lidí. Pokud by Vás někdo z obyvatel obce oslovil s odchytem, prosím o informaci.
Petra Balážová, Březí 142, Tel.: 774 995 280
13.12.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 20. prosince 2017 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
11.12.2017
O Z N Á M E N Í - Obecní úřad Sluštice bude ve středu 13. 12. 2017 pro veřejnost uzavřen.

Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty od 17.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy). Děkujeme za pochopení. V případě nutnosti prosím volejte tel. 724 167 147
27.11.2017
Pozvánka na výstavu "Květnický mlýn a jeho historie", neděle 3.12.2017
20.11.2017
SOSÁKOVY NOVINKY - projekt Hlásná trouba a pozvánky na prosinec.
13.11.2017
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 22. 11. 2017 od 19:00 hodin
1.11.2017
Obecní hřbitov Sluštice - mapa hřbitova:

http://www.ceskehrbitovy.cz/scripts/mapa.php?graveyard=159
1.11.2017
Listopadové akce v okolí:
PODZIMNÍ DÍLNY Sosák Sibřina.pdf

Svatomartinský lampionový průvod v sobotu 11. 11. 2017 v 17,00 u zámku v Kolodějích.

Pošembeří:
2_12_Mikuláš_Českobrodské podzemí.jpg 
3_11_bojovka_Klepec.jpg
7_11_Blaník_KD Svět.jpg
9_11_Divadlo Pavla Trávníčka_KD Svět.jpg 
9_11_výsadba ovocných stromů_Brandýs nad Labem.jpg 
16_11_Budař_ Seznamme se_KD SVět.jpg 
17_11_Fler_JARMARK_Cesky_Brod.jpg
24_11_Benefice Leccos_KD Svět.pdf 
25_11_Pavel Liška_Spolek sešlých_KD Svět.jpg 
BIO Bezdíkov_Škvorec.pdf
29.10.2017
Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.

Na větší části distribučního území ČEZ Distribuce, a. s., byl v důsledku extrémně silného větru a zvýšené poruchovosti vyhlášen kalamitní stav.

Detailní informace o poruchách jsou také zveřejňovány na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
23.10.2017
O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Sluštice bude ve středu 25. 10. 2017 pro veřejnost uzavřen.

Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty od 17.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy).
Děkujeme za pochopení. V případě nutnosti prosím volejte tel. 724 167 147
21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování v obci Sluštice.

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj Okres: Praha-východ Obec: Sluštice
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538787&xvyber=2109
11.10.2017
Pozvánky na tvořivá setkání a kulturní akce realizované spolkem SOSák. 

Kalendář podzimních akcí.
Kurz výtvarných technik s výtvarnicí Zdenou Hoškovou 21. a 22. října.
Polštářový filmový klub uvádí dokument "NERODIČ" v pátek 20. října.
2.10.2017
Informace o uzavírce náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech
2. října 2017 začíná v Úvalech komplexní rekonstrukce náměstí a Husovy ulice.
Práce potrvají cca 13 měsíců (do 31. října 2018) a přinesou další omezení dopravy v Úvalech.
2.10.2017
Region Pošembeří - Venkovská tržnice
28.10. Princové jsou na draka KD Svět.pdf
28.10. Městská stezka Úvaly - zahájení provozu.jpg
21.10. OKREJ s host.jpg
20.10. Biostrory - komedie KD Svět.pdf
15.10. Robert FULGHUM_představí novou knihu.pdf
14.10. YouShow_putovní pořad KD Svět.pdf
14.10. Jonathans Dive_koncert_Štolmíř.jpg
13.10. Vilma Cibulková_Magická hodina_Jirny.pdf
13.10. Učíme se filmem_ČB.jpg
08.10. Petanquový turnaj_Stupice.jpg
06.10. Kolbaba_Fotograf na cestách KD Svět.pdf
20.9.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.10.2017
od : 08:30 hod do : 14:00 hod. v lokalitě : Sluštice
18.9.2017
Pozvánka na koloběžkové závody ve Březí 30. 9. a 1. 10. 2017

 
18.9.2017
SOSákovy novinky s pozvánkami na září a říjen
http://mailchi.mp/0acb3d7cb730/almgsy1n6e-1374309?e=ff04b89b20
13.9.2017
Hromadné očkování psů
neděle 24. 9. 2017, v době od 15,00 do 16,00 hodin
(Sluštice na návsi, před hostincem U Chejnů)
13.9.2017
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Termín: sobota 23. září 2017
Sběrna bude přistavena: od 8.00 do 8.20 hodin v obci na návsi, před „hostincem U Chejnů“,

Svoz velkoobjemových odpadů
Kontejner bude přistaven od 08.00 do 12.00 hod. v termínech:
sobota 14. října 2017 – Sluštice, na návsi
sobota 11. listopadu 2017 – Sluštice, chatová osada
13.9.2017
Pozvánky na tvořivá setkání  realizované spolkem SOSák:
24.9.2017 od 15,00 "Black & white a whisky" - 4. díl z cyklu výtvarných technik - perokresba
1.10.2017 od 16,30 "Sibřinsko - Kolodějské drakové klání na stupických polích.
8.10.2017 od 10,00 na hřišti ve Stupicích Petanquový turnaj dvojic a rodinných týmů
20.10.2017 od 19,30 filmový dokument Richard Müller: Nepoznaný
1.9.2017
Pozvánka na druhý ročník akce Street food festival Říčany,
který se koná v pátek 22.září 2017 od 14 do 24 hodin v centru města na uzavřené hlavní ulici.
5.9.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 5.9.2017
4.9.2017
Babí léto v Uhříněvsi

Celodenní zábava pro děti i dospělé 16. září 2017 - Areál Rychety.
31.8.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 25.09.2017 od 07:30 hod do 13:00 hod.
31.8.2017
Pozvánka na 10. ročník akce Květnický Ušák 9.9.2017
30.8.2017
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 16. 9. 2017

Rybářský spolek Sluštice a obec Sluštice pořádají u rybníka „Mlýnský“ (směr Škvorec, u zatáčky) v sobotu 16. září 2017,od 8:00 do 12:00 hod. (prezentace závodníků od 07:30 hod.) dětské rybářské závody.
 
30.8.2017
SLAVNOST TŘÍ VÝROČÍ VE ŠKVORCI 23. 9. 2017.
 
21.8.2017
LETNÍ KINO VE SLUŠTICÍCH NA NÁVSI - 31. 8. 2017 OD 21,00 H

Promítáme film "Slavnosti sněženek", vstupné zdarma
28.8.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 5.9.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 28.8.2017
10.8.2017
O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Sluštice bude v týdnu od 14. do 28. srpna 2017 pro veřejnost v úředních hodinách uzavřen.
Záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty, tj. ve středu 16. a 23. 8. 2017 od 17.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy).
Děkujeme za pochopení.
9.8.2017
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI

V pátek 22. září 2017 od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Sluštice veřejná debata k plánovanému zprovoznění Čistírny odpadních vod v obci Sluštice
, následnému napojení stávajících kanalizačních přípojek a budou se řešit podmínky a finanční náročnost připojení.

Veřejná debata je určená především majitelům rodinných domů či stavebních pozemků v lokalitě Na Čtverách („Výhledy“ Sluštice) a majitelům domů ve staré zástavbě, které nejsou připojeny na vodovod a kanalizaci.

Prosíme o šíření této pozvánky i všem dalším sousedům, na které obec nemá kontakt (majitelů stavebních pozemků Na Čtverách).

Srdečně zvou
Zastupitelé oce Sluštice
7.8.2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, §172 a §173 správního řádu

Omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům s platností od 3.8.2017 do 31.10.2017
2.8.2017
Pozvánka na výstavu "V retro stylu" 4.8. - 30.8.2017 ve Spolkovém domě v Kutné Hoře.
17.7.2017
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE SLUŠTICÍCH 29. a 30. 7. 2017
24.7.2017
SOSÁKOVY PRÁZDNINOVÉ NOVINKY 2017
19.7.2017
Upozornění - výzva pro stavebníky:
Na základě množících se případů nezajištěných staveb (tj. bez oplocení), ze kterých dochází k odlétání stavebního odpadu na pozemky jiných vlastníků tímto Obec Sluštice vyzývá všechny stavebníky, aby sjednali na stavbě nápravu a udržovali okolí stavby v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování okolních pozemků.

V případě zjištění neoplocené znečištěné stavby podá obec v tomto smyslu (znečišťování veřejného prostranství i soukromých pozemků) podnět na stavební úřad.

Děkujeme za pochopení a za dodržení základních pravidel.
19.7.2017
Pozvánka
POUTNÍ MŠE SVATÁ 22.7.2017 v 10,30 hodin v kostele ve Slušticích
17.7.2017
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE SLUŠTICÍCH 29. a 30. 7. 2017

 

28.6.2017
Nabídka pracovního místa - klientský pracovník na pobočku České pošty Sibřina
26.6.2017
Nalezen pes v Sibřině
Štěně, fenka stafordširského bulteriéra byla nalezena v Sibřině 24.6.2017
Volejte na tel. 606 138 822 Eliška Kloučková
22.6.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29.6.2017
21.6.2017
Škvorecko - informace k napojení nových odběratelů pitné vody
21.6.2017
Inzerce - nabídka pracovních míst:
Ředitelka MŠ Sibřina vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici školnice

ZŠ Purkrabka ve Škvorci přijme od 5.9.2017 spolehlivého pracovníka na každodenní dovoz obědů do školní jídelny - mimo prázdniny a dny volna.
15.6.2017
O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Sluštice bude ve dnech 19. a 21. června 2017 pro veřejnost uzavřen.
Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty,
tj. ve středu 21. 6. 2017 od 17.00 – do 19.00 hodin
Děkujeme za pochopení.
14.6.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 21.6.2017
14.6.2017
Výběrové řízení na pozici technického pracovníka obce Květnice
na plný úvazek.
12.6.2017
Ředitelka MŠ Sibřina vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici uklízečka
5.6.2017
Fotografie z Dětského dne ve Slušticích 2017, sobota 3.6.2017
5.6.2017
Venkovská tržnice, Pošembeří - akce červen 2017:
24.6.2017 O pohár Klepce.jpg
18.6.2017 Duhový park.jpg
17.6.2017 Výtvarné techniky pro dospělé.jpg
17.-.18.6.2017 - Oslavy výročí obce Tuklaty.jpg
10.6.2017_KD Svět_Instalatér z Tuchlovic.jpg
10.6.2017 Letecký den Úvaly.png
10.6.2017 MUZEJNI_NOC.jpg
Podlipanské hudební slavnosti.jpg
31.5.2017
SOSÁKOVY ČERVNOVÉ  NOVINKY
17.5.2017
Obec Sluštice zve všechny děti na Dětský den, v sobotu 3. června 2017

Od 14:00hodin a v areálu chovatelů: jízda na koních, tvořivá dílna, malování
na obličej, skákací hrad..
Od 16:30hod. se představí loutkové divadlo Kozlík s pohádkou
„O neposlušných kůzlátkách“

17.5.2017
Pozvánka na Struhařovské slavnosti  - 620 let,
které se konají 9. a 10.6.2017.

15.5.2017
Pozvánka na OSLAVY OBCE KVĚTNICE 27. 5. 2017
665 let obce a 120 let od založení SDH, netradiční hasičské závody a 3. květnická neckyáda odvážných
10.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 10.5.2017
10.5.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.05.2017 od : 07:30 hod do : 15:30 hod.
v lokalitě Sluštice
10.5.2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s platností od 5.5.2017 do 31.7.2017
3.5.2017
Pozvánka k osobnímu projednání možnosti napojení na skupinový vodovod
Setkání nových odběratelů se uskuteční dne 11.5.2017 v 14.00 hod. na provozním středisku Škvorec, Smiřických 2.
3.5.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 10.5.2017
3.5.2017
REGION POŠEMBEŘÍ - UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 2017 - FOTO SOUTĚŽ
29.3.2017
Mobilní svoz velkoobjemových odpadů
sobota 6. května 2017 – Sluštice, na návsi,
sobota 13. května 2017 – Sluštice, chatová osada
Odpad, který nepatří do popelnice, vhoďte do přistaveného velkoobjemového kontejneru, v termínu: od 08.00 do 12.00 hod.
29.3.2017
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Termín: 6. května 2017 - sobota

Sběrna bude přistavena: od 8.00 do 8.20 hodin
Místo zastávky: v obci na návsi, před „hostincem U Chejnů“,
 
24.4.2017
Upozornění na změny autobusových linek od 29. 4. 2017
JŘ linky 329 platný od 29.4.2017.
24.4.2017
Inzerce
Svazek obcí Ladův kraj hledá
na specialistu pro veřejné zakázky (rozšíření projektu SMO - CSS)  
24.4.2017
Dubnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
19.4.2017
PARAPLÍČKOVÉ SLAVNOSTI 20. května 2017 od 15h v Sibřině  SOSÁKOVĚ
19.4.2017
Pozvánka na oslavy 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město císařem Zikmundem, v sobotu 13. května 2017.

Program akce
12.4.2017
Oprava -  termínu akce:

Pozvánka na akci Pálení Čarodějnic a stavění Májky

Neděle 30. dubna 2017
, od 16:00 hodin v areálu nohejbalového hřiště -  zve Obec Sluštice.

10.4.2017
Pošembeří - Venkovská tržnice duben 2017

KD Svět_Český Brod - program na duben
Velikonoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi 13.4. -15.4.2017
J.Rychterová - F.Novotny - Okouzlení světem, 21.4.2017 DPS Úvaly
Pomlázkové odpoledne - 15.4.2017 DPS Úvaly
4.4.2017
Pozvánka

Zapojte se s námi do úklidu obce Sluštice a okolí
Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí.
Budeme společně uklízet obec, náves, okolí kostela, dětské a fotbalové hřiště, škarpy podél silnic směr Sibřina, Dobročovice, Křenice a Březí,…
8. dubna 2017, sobota - Sraz v 8:30hod. v areálu chovatelů Sluštice (u fotbalového hřiště)

Občerstvení pro dobrovolníky zajištěno. Materiál potřebný pro úklid bude k dispozici.
Nezapomeňte na vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu.
3.4.2017
Fotbal pro děti

pondělí a pátek od 17:00h od 3.4.2017 na fotbalovém hřišti ve Slušticích.
Přijďte mezi nás - stačí sportovní oblečení, míč a pití.
Informace na tel. 739554782 (p. Marciánová)
29.3.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2017
29.3.2017
DEN ZEMĚ NA KLEPCI  v sobotu 15. dubna 2017
29.3.2017
Sosákovy druhé jarní novinky
29.3.2017
Březnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
22.3.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 29. 3.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice
20.3.2017
Zápis k základnímu vzdělání - Základní škola Olešská 18/2222, Praha 10 Strašnice.
Zápis do 1. ročníku se koná 4. a 5. dubna 2017 od 14 do 18 hodin.

více informací na toto odkazu:
http://www.zs-olesska.cz
8.3.2017
JARNÍ DĚTSKÝ BAZAR 31. 3. - 1. 4. 2017 v prostorách MŠ Sibřina
Bazar dětského oblečení, obuvi, hraček, knih a sportovního vybavení.
Příjem zboží v pátek 31.3. od 17,00 - 20,00
Prodej zboží v sobotu 1.4. od 8,00 - 12,00
Výdej v sobotu 1.4. od 15,30 do 16,30
PŘIJÍMÁME POUZE ZBOŽÍ NA NAŠEM FORMULÁŘI
6.3.2017
Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.10.2016 - 31.12.2016 (60/1125)
6.3.2017
Sosákovy jarní novinky - webová verze
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb9f87466472142defb271410&id=d370ba824b&e=ff04b89b20
27.2.2017
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI

Obec Sluštice srdečně zve všechny občany na veřejnou diskusi, která proběhne
v pátek 17. března 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Sluštice.

Základní body diskuse:
1). Stavba Čistírny odpadních vod v obci Sluštice
2). Oprava komunikace II/101
3). Budoucí rozvoj obce
(oprava místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, podpora rozvoje sportu v obci, nástavba budovy obecního úřadu, autobusové linky atd.,..
27.2.2017
Upozornění - výzva pro stavebníky:

Na základě množících se případů nezajištěných staveb (tj. bez oplocení), ze kterých dochází k odlétání stavebního odpadu na pozemky jiných vlastníků tímto Obec Sluštice vyzývá všechny stavebníky, aby sjednali na stavbě nápravu a udržovali okolí stavby v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování okolních pozemků.

V případě zjištění neoplocené znečištěné stavby podá obec v tomto smyslu (znečišťování veřejného prostranství i soukromých pozemků) podnět na stavební úřad.

Děkujeme za pochopení a za dodržení základních pravidel.

22.2.2017
Důležité upozornění pro občany
Z provozních důvodů bude v sobotu 25.2.2017 přerušena dodávka vody od 14,00 do 17,00 hodin.

Děkujeme za pochopení. OÚ Sluštice

10.2.2017
Oznámení - veřejná vyhláška NÁVRHU ZMĚNY č.4 ÚP Sluštice
NÁVRH ZMĚNY č. 4 ÚP Sluštice,
8.2.2017
Informace pro občany:

Obecní úřad Sluštice bude z provozních důvodů ve dnech 13. a 15. února 2017 pro veřejnost v úředních hodinách uzavřen.

Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty, tj. ve středu 15. 2. 2017 od 17.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy).

Děkujeme za pochopení.

8.2.2017
Upozornění pro občany:

Žádáme všechny občany, kteří zatím neuhradili poplatek za známku na odpad v roce 2017, aby tak učili nejpozději do konce února.
20.1.2017
Pozvánka na MASOPUST V SIBŘINĚ

Masopust na téma "Fauna a Flóra" v sobotu 18. února 2017 v Sibřině pořádá Spolek SOSák.
18.1.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚMČ Praha 21
Technický pracovník odboru majetku a investic.
9.1.2017
O Z N Á M E N Í  pro odběratele vody
Ve dnech 21. a 22. ledna 2017 budou probíhat odečty vodoměrů v obci pro vyúčtování vodného.

Dovolujeme si Vás požádat o umožnění přístupu k vodoměru na Vašem odběrném místě.
Pokud Vám navrhovaný termín nevyhovuje, kontaktujte pověřeného pracovníka na tel. čísle: 737 483 880 nebo 724 167 147 domluvte si jiný vhodný termín.

Stav vodoměru můžete nahlásit i formou sms na výše uvedených číslech nebo na e- mail: obecslustice@obecslustice.cz (uveďte celé jméno, odběrné místo, stav)

Předem děkujeme za spolupráci. Obec Sluštice
9.1.2017
Informace pro občany - neprovedený svoz

Ve středu dne 4. ledna 2017 nemohl být v obci Sluštice provedený pravidelný svoz komunálního odpadu kvůli kalamitnímu stavu na území Říčanska.

V příštím svozu, tj středa 11. 1. 2017 budou všechny nádoby svezeny (modré i zelené známky), a to včetně plastových pytlů u nádob. Na obecním úřadě lze vyzvednout i náhradní plastový pytel 120l jako kompenzaci za neprovedený svoz.

Děkujeme za pochopení. FCC Česká republika, spol. s r.o. provozovna Říčany
4.1.2017
Pozvánka na TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ
Zveme na TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ s divadelním příběhem O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ v pátek 6.1.2017 od 19 h v SOSÁKOVĚ v Sibřině.
28.12.2016
INFORMACE PRO OBČANY - POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
V OBCI SLUŠTICE PRO ROK 2017


Známky za rok 2016 mají platnost do konce ledna 2017 (31.1.2017).

Poplatek a novou známku za svoz lze uhradit a vyzvednout na obecním úřadě od středy 4. ledna 2017.

Platby:
• Hotově v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách (PO - ST)
Lze využít i bezhotovostní platby - po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na obecním úřadě.
• Bankovním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
• Složenkou typu A (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
28.12.2016
Zápis a usnesení ze dne 28.12.2016
21.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které proběhne ve středu 28. prosince 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
19.12.2016
VŘ na referenta odboru majetku pro Prahu 21 – Újezd nad Lesy.
23.11.2016
Nabídka pro děti - návštěva Mikuláše s anděly a čerty přímo domů.
23.11.2016
Listopadový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
20.11.2016
Upozornění pro občany
V pondělí 21.11.2016 bude OÚ z technických důvodů uzavřen.
Ve středu 23.11. budou úřední hodiny pro občany 8.00 - 12.00 a 13.00 - 19.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
16.11.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice dne 23.11.2016
10.11.2016
Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice
Přílohy:
01 hlavni.pdf
2 01 koordinacni.pdf
2 02 ZPF.pdf
05 VPS.pdf
zábor ZPF.pdf
textová část.docx
textová část.
pdf
9.11.2016
Nabídka pro občany - Prodej kalendáře na rok 2017

Obecní úřad Sluštice nabízí zájemcům ke koupi stolní kalendář na rok 2017 „Okolí Prahy – východní část,
s historickými pohledy obce Sluštice a dalších obcí a měst v tomto kraji.
Cena kalendáře 65,-Kč/ks (rozměr 30 x 17 cm)
Kalendář je možné zakoupit v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách, nebo kdykoliv po domluvě, a to do konce prosince 2016.
9.11.2016
Informace pro občany - zásilky pro obec Sluštice obsluhuje pobočka pošty v Sibřině
:

Česká pošta – pobočka Sibřina obsluhuje tyto obce: Křenice, Květnice, Sibřina, Sluštice
PSČ: 250 84
Adresa pobočky: Říčanská 15, Sibřina, Okres: Praha-východ, Kraj: Středočeský
Telefon: 281 972 480
https://www.postaonline.cz/

Otevírací doba:
Pondělí: 08:00 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Úterý:    08:00 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Středa:   08:00 - 10:30 , 14:00 - 15:00 , 15:30 - 18:00
Čtvrtek:  08:00 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Pátek:    08:00 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Sobota: -
Neděle: -

V okolí pošty Sibřina můžete využít služeb dalších poboček. Uvedené orientační vzdálenosti jsou vzdušnou čarou:
pošta Praha 916 - Újezd nad Lesy, 190 16 (2.3 km)
pošta Úvaly, 250 82 (4.03 km)
pošta Škvorec, 250 83 (4.55 km)
5.11.2016
SOSÁKOVY NOVINKY - LISTOPAD 2016
http://us7.campaign-archive2.com/?u=bb9f87466472142defb271410&id=c498d2bf34&e=ff04b89b20
2.11.2016
Inzerce - nabídka pracovního místa

Ředitelka MŠ Sibřina vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici školnice.
1.11.2016
Oznámení - OÚ uzavřen
Obecní úřad Sluštice bude ve středu 2. listopadu 2016 v dopoledních hodinách (08,00 - 12:00) z provozních důvodů uzavřen. Odpolední úřední hodiny zůstávají nezměněny.
Úřední hodiny pro veřejnost budou nahrazeny v pátek 4. 11. 2016.
Děkujeme za pochopení.
31.10.2016
Říjnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
17.10.2016 
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  č. 110060515085 dne 2.11.2016 od 11,00 do 15,00 hodin, Sluštice, parc.č. 647/14
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
12.10.2016 
POLŠTÁŘOVÝ FILMOVÝ KLUB spolku SOSák připravuje na pátek 21.10.2016 od 19,30 hodin
 filmovou klasiku od Luise Buñuela - Nenápadný půvab buržoazie nebo Kráska dne.
10.10.2016 
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční v neděli 23. 10. 2016, od 15:00 do 16:00 hodin, na návsi v obci (budova bývalé školy)
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit nový).
Bližší informace v letáku

10.10.2016 
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za územní celky Obec: Sluštice

Volební účast: 32,37%

 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů Kraj: Středočeský kraj

3.10.2016 
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE

Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

V sadách hlasovacích lístků byl ojediněle zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků.
Vada spočívá v tom, že text na hlasovacím lístku je vytištěn šikmo, což způsobuje, že na hlasovacím lístku nejsou uvedeni všichni kandidáti (zejména u oboustranných hlasovacích lístků) anebo chybí některé údaje. Vzhledem k tomu, že takový hlasovací lístek neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a nejsou z něj patrné všechny údaje (§ 24 odst. 2 a § 39 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů), byl by při hlasování neplatný!!! 
Vyzýváme proto voliče, aby, pokud ve svých sadách mají špatně vytištěné hlasovací lístky, požádali okrskovou volební komisi ve volební místnosti o vydání bezvadné sady hlasovacích lístků, kterou využijí pro hlasování.
3.10.2016 
Pošembeří - Venkovská tržnice

22.10.2016 - Podzimní sllvnosti v Liblicích
19.6.2016 - 31.10.2016 - Výstava Ivy Hüttnerové v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem
15.10.2016  - Drakiada na atletickém stadionu Na Kutilce v Českém Brodě
14.10.2016 Koncert romského hudebníka Mária Biháriho v Úvalech
8.10. a 9.10.2016 - Dny otevřených dveřá v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy
26.9.2016 
Upozornění na aktivity Bohemia Energy

Starosta města Říčany by chtěl upozornit obce ORP na konání firmy Bohemia Energy, která se odvolává na neexistující aukci a dopis starosty města Říčany.

Zástupci této firmy chodí po obcích a městech ORP (v tomto týdnu jsme byli upozorněni z Tehovce a Mnichovic) a chtějí po obyvatelích podepsat smlouvu na základě dopisu, který měl pan starosta V. Kořen zaslat, a aukce, která měla v Říčanech pro okolní obce proběhnout.

Nic z toho se nezakládá na pravdě, žádný dopis ohledně aukce a firmy Bohemia Energy pan starosta obcím ani obyvatelům nezasílal ani neproběhla v Říčanech žádná aukce pro okolní obce.
21.9.2016 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 29. září 2016
19.9.2016 
OZNÁMENÍ PRO OBČANY - 21. září 2016 OÚ uzavřen

Obecní úřad Sluštice bude ve středu 21. září 2016 v dopoledních hodinách (08:00 - 12:00) uzavřen
z důvodu školení. Odpolední úřední hodiny pro veřejnost (16:00 – 19:00) zůstávají nezměněny.
Děkujeme za pochopení.
19.9.2016 
Fotbal pro děti

Každé pondělí a pátek od 17.00 hod. (začínáme od 19. 9. 2016) na hřišti ve Slušticích.
Přijďte mezi nás - stačí sportovní oblečení, míč a pití. Při špatném počasí fotbálek není.
Informace na tel. 739554782 (pí. Marciánová)
19.9.2016 
Fotografie z Dětských rybářských závodů 27.8.2016
12.9.2016 
Svoz velkoobjemových odpadů v sobotu 1. října 2016

Odpad, který nepatří do popelnice, vhoďte do přistaveného velkoobjemového kontejneru, v termínu:
Sobota 1. října 2016 – Sluštice, na návsi od 08.00 do 12.00 hod. (před hospůdkou U Chejnů)
Sobota 8. října 2016 – chatová osada Zelené údolí od 08.00 do 12.00 hod.
12.9.2016 
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 1. října 2016
Sběrna bude přistavena: od 8.00 do 8.20 hodin
Místo zastávky: v obci Sluštice u hospody ( U Chejnů), na návsi
12.9.2016 
Burza dětského oblečení, obuvi, hraček, knih a sportovního vybavení 14. - 15. října 2016
Formulář ke stažení (xls)
12.9.2016 
Sosákovy novinky - Chystané akce a volnočasovky na rok 2016/2017
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb9f87466472142defb271410&id=16b70724e9&e=ff04b89b20
5.9.2016 
Kurz pro děti od 18 měsíců do 4 let s doprovodem - hudební výchova pro nejmenší.
PÁTKY OD 9:30 hodin, OD ZÁŘÍ 2016 v RC MAITREA (na faře)
http://www.malymuzikant.cz
5.9.2016 
MATEŘSKÁ ŠKOLA SIBŘINA přijme 2 ASISTENTY PEDAGOGA (pracovní úvazek 0,6)
31.8.2016 
Pošembeří - Venkovská tržnice

10. 9.2016 - Oslava 1111 let  Hradešín
10. 9.2016 - Dětský branný den v Českém Brodě
10. 9.2016 - Dny evropského dědictví, Český Brod
10. 9.2016 - Rok oslav, Liblice
17. 9.2016 - 5. Škvorecký jarmark

15.10.2016 - Beseda a autogramiáda Jana Psoty
27.11.2016 - Rodina odvedle
29.8.2016 
Informace o přerušení dodávky elektřiny - ČEZ Distribuce, a. s.

Datum a čas: 07.09.2016, středa (od 07:30 - do 10:00h), Plánovaná odstávka č. 110060476953
Dotčené lokality: Sluštice (č.p.):
7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137
29.8.2016 
Pozvánka  na 5. Škvorecký jarmark
Městys Škvorec zve na 5. škvorecký jarmark v sobotu 17. září 2016.
24.8.2016 
Dětský rybářský kroužek Květnice
V záři letošního se otevírá první ročník dětského rybářského kroužku.
Bližší informace a přihlášku naleznete na tomto odkazu: www.rybarikvetnice.cz.
V případě zájmu zašlete přihlášku na email: krouzek@rybarikvetnice.cz nejpozději do 10. 9. 2016.
24.8.2016 
9. ročník akce KVĚTNICKÝ UŠÁK v sobotu 3. září 2016 na louce u Květnického rybníka.

22.8.2016 
Informace - odstávka vody!

V souvislosti s plánovanou odstávkou vody v Praze-Újezd nad Lesy, na který je napojený i VDJ Škvorec ( a vodojem Sluštice) apelujeme na všechny odběratele vody v obci Sluštice, aby ve zmíněných dnech, tj. 25. - 28. 8. 2016
vodou maximálně šetřili (nezalévali své zahrady, nenapouštěli bazény,..).

Odstávka vody se dotkne i odběratelů v obci Sluštice, protože jsme napojení na vodojem ve Škvorci. 
V obci zřejmě nedojde k úplnému přerušení dodávky vody v avizovaném termínu vzhledem k zásobám vody v místním vodojemu, nicméně je potřeba, aby odběratelé vodou neplýtvali.   

V současné době se vyjednávají ještě další opatření tak, aby byli odběratelé odstávkou postiženi co nejméně.

17.8.2016 
Seznam lokalit plánovaných odstávek v období od 18.08.2016 do 01.09.2016 pro obec "Sluštice"
11.8.2016 
Oznámení o přerušení dodávky vody  od 25. 8. 2016 do 29. 8. 2016

Oznámení PVK a.s. o přerušení dodávky vody od 25.8.2016 do 29.8.2016 ve skupinovém vodovodu Škvorec. Informace o přerušení dodávky vody jsou uvedeny také na stránkách dodavatele vody: https://www.vodoskolin.cz/, MOJE OBEC.
8.8.2016 
O Z N Á M E N Í - Dovolená
Obecní úřad Sluštice bude ve dnech 8.,10. a 15. srpna 2016 pro veřejnost v úředních hodinách uzavřen.
Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty, tj. ve středu 10. 8. 2016 od 17.00 – do 19.00 hodin.
(v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT, hradit poplatky a ověřovat listiny a podpisy).
Děkujeme za pochopení.
1.8.2016 
Rybářský spolek Sluštice a obec Sluštice srdečně zvou na Dětské rybářské závody,
v sobotu 27. srpna 2016 od 8:00 do 12:00 hod. (prezentace závodníků od 07:30 hod.) u rybníka „Mlýnský“ (směr Škvorec, u zatáčky)
Závody jsou určeny pro děti od 3 do 15 let (malé děti s doprovodem)
Rybářské vybavení nejlépe sebou (omezení množství prutů k zapůjčení). Závodů se mohou zúčastnit i děti bez rybářského lístku. Pro nejlepší vítěze připraveny věcné ceny, občerstvení zajištěno.
27.7.2016 
Informace o přerušení dodávky elektřiny 29.8.2016 - Obec Sluštice

Seznam plánovaných odstávek v období od 18.08.2016 do 01.09.2016 pro obec "Sluštice"

Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 29.8.2016 (pondělí)
Od 07:00 Do 19:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
27.7.2016 
Informace o přerušení dodávky elektřiny 22.8.2016 - Obec Sluštice

Seznam plánovaných odstávek v období od 18.08.2016 do 01.09.2016 pro obec "Sluštice"


Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 22.8.2016 (pondělí)
Od 07:00 Do 17:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
27.7.2016 
Informace o přerušení dodávky elektřiny 18.8.2016 - Obec Sluštice

Seznam plánovaných odstávek v období od 18.08.2016 do 01.09.2016 pro obec "Sluštice"

Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 18.8.2016 (pondělí)
Od 11:00 Do 15:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
25.7.2016 
Veřejná funkce přísedícího u Okresního soudu Praha – východ, nabídka pro občany.
 
18.7.2016
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE SLUŠTICÍCH

ZO ČSCH Sluštice pořádá: Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů v chovatelském areálu ve Slušticích 30.7. 2016 od 8:00 do 19:00 hod. a 31.7. 2016 od 8:00 do 14:00 hod.

Tělovýchovná jednota Sokol Sluštice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na POUŤOVÝ TURNAJ V KOPANÉ, který se uskuteční ve dnech 30. a 31. července 2016 na hřišti TJ Sokol Sluštice
15.7.2016 

O Z N Á M E N Í - DOVOLENÁ
Ve dnech 18. a 20. července 2016 bude Obecní úřad Sluštice pro veřejnost v úředních hodinách uzavřen.

Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty,
 tj. ve středu 20. 7. 2016 od 18.00 do 19.00 hodin. (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT, hradit poplatky a ověřovat listiny a podpisy)
Děkujeme za pochopení.
11.7.2016 
akce Pošembeří http://www.posemberi.cz/
Příměstský tábor "Cesta kolem světa", Na Kutilce v Českém Brodě
ROCKOVER FEST 13..8.2016, Hradešín
Kopaná - mezistátní utkání žen 19.7.2016, ČR X Vietnam
BROD1995 - Český Brod 20.8.2016
22.6.2016 
inzerát - nabídka přivýdělku
pracovník dovozu jídla z MŠ Maitrea do ZŠ Purkrabka ve Škvorci
20.6.2016 
OÚ Sluštice dnes  z technických důvodů uzavřen.
15.6.2016 
Informace o přerušení dodávky elektřiny 11.7.2016 od 7:30 do 11:00
Mapka vypnuté oblasti, Sluštice – část obce
15.6.2016 
OZNÁMENÍ
Obecní úřad Sluštice dnes 15. 6. 2016 v dopoledních hodinách pro nemoc uzavřen.
Odpolední hodiny zůstávají nezměněny. V případě nutnosti volejte na linku tel. 724 167 147
Děkujeme za pochopení
8.6.2016 
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne 22.6.2016
8.6.2016 
Nabídka pracovních míst v MŠ Sibřina:
Výběrové řízení na pracovní pozici kuchařka Mateřské školy Sibřina pro občasnou výpomoc.
Mateřská škola přijme kvalifikovaného asistenta pedagoga.
Výběrové řízení na pracovní pozici učitelky Mateřské školy Sibřina na dobu určitou, zkrácený úvazek.
6.6.2016 
Nabídka pracovního místa:
Veřejná výzva na obsazení funkce technický pracovník obce Dobročovice.
3.6.2016
O Z N Á M E N Í - V PONDĚLÍ OÚ UZAVŘEN
Obecní úřad Sluštice bude v pondělí 6. 6. 2016 v dopoledních hodinách z důvodů školení pro veřejnost uzavřen. Odpolední úřední hodiny zůstávají beze změny.
Úřední hodiny budou nahrazeny ve středu 8. 6. 2016 od 12.00 do 16.00 hodin
Děkujeme za pochopení.
30.5.2016
Volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
informace o volbách v odkazu
30.5.2016
Policie ČR - pozvánka na akci IX. DEN S POLICIÍ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Městská policie hl. m. Prahy zvou
širokou veřejnost na IX. DEN S POLICIÍ, který se bude konat v neděli
19.června, od 10:00 hodin - do 19:00 hodin v prostoru Letiště Letňany
v Praze 9 (vstup z ulice Tupolevova u výstaviště PVA). Vstup na akci je zdarma.
25.5.2016
Dětský den - sobota 4. června 2016 od 14:00 hodin, v chovatelském areálu - vedle fotbalového hřiště
23.5.2016
P O Z V Á N K A na VÝLET -
Spolek občanů Škvorce a Třebohostic pořádá zájezd
do Velkých Popovic na „DEN KOZLA“ v sobotu 11. června 2016.


Cena dopravy: 120,-Kč (pro členy spolku), 150,-Kč (pro další zájemce), děti do 10 let zdarma.
Závazné přihlášky zasílejte formou SMS na tel. 721878279 do úterý 31. května 2016. Pokud nebude autobus plně obsazen, je možno se přihlašovat od 8. do 10. června 2016 stejným způsobem.

Program bude individuelní s možností exkurse do pivovaru.
Harmonogram dopravy
Hradešín (u hospody) 10:00, Přišimasy (Horka) 10:05, Škvorec náměstí 10:20, Třebohostice (u hospody)10:25, Sluštice (u školy) 10:35, Velké Popovice 11:10
Sraz po ukončení programu v 16:00 u autobusu. Návrat domů se předpokládá nejpozději do 17:00 hod.

Další informace o zájezdu poskytne p. Bělohubá Květoslava na e-mailu: BelohubaK@seznam.cz
17.5.2016
OZNÁMENÍ PRO OBČANY OÚ

Obecní úřad Sluštice bude ve dnech středa 18. a 25. května 2016 v dopoledních hodinách (08:00 - 12:00hodin) z technických důvodů uzavřen. Odpolední hodiny zůstávají nezměněny.

Děkujeme za pochopení.
17.5.2016
OZNÁMENÍ PRO OBČANY SBĚRNÉ MÍSTO

Sběrné místo na tříděný odpad (dvůr OÚ Sluštice) bude v sobotu dne 21. 5. 2016 pro občany z technických důvodů uzavřeno.

Tříděný odpad můžete přinést opět v pondělí 23.5.2016 od 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.
17.5.2016
INFORMACE MVČR: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
 
17.5.2016
OSLAVA 30 LET OD ZALOŽENÍ MO ČRS 21. KVĚTNA 2016
 
9.5.2016
Květnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
 
4.5.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 25.5.2016
7:30 - 11:30,
Sluštice – část obce
11:30 - 15:30, Sluštice – část obce
 Příloha: mapa oblasti vypínání
4.5.2016
Pozvánka do divadla
Divadelní spolek DIPONA a OÚ Louňovice zvou v sobotu 7. května na divadelní představení pro děti Doktorská pohádka, od Karla Čapka, od 15:00hodin, hotel u sv. Huberta, Louňovice, vstupné 60Kč dospělí/ 30Kč děti
29.4.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
29.4.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
25.4.2016
Pozvánka na tradiční Pálení čarodějnic a stavění májky.
Sobota 30. dubna 2016 od 17.00hodin v areálu nohejbalového hřiště (vedle fotbalového)
Srdečně zve obec Sluštice.
 

 

25.4.2016
Ohlašování pálení

V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidence pálení zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v příloze
Správným nahlášením pálení prostřednictvím internetových stránek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje www.hzssck.cz  výrazným způsobem zvýšíte míru efektivnosti zásahu jednotek požární ochrany a snížíte rozsah případně vzniklých škod.
18.4.2016
Hledáme pejska Baka a fenku Opi
Černá fenka křížence jezevčíka, je jí 1 rok. 
Ztratila se 8.4.2016 u nádraží v Klánovicích. Měla na sobě černý obojek s bílými puntíky, černé kšíry, černo růžové vodítko, žlutý odznak s číslem(úřad Zadní Třebaně).
Bak utekl v úterý 5.4.2016 v poledne v Úvalech u Prahy. Je 4,5 roku starý, kastrovaný a k lidem přátelský.
11.4.2016
Nabídka práce - Olivova dětská léčebna, o.p.s. nabízí tato volná pracovní místa: 
Kuchař/ka, Zdravotní sestra, Fyzioterapeut
11.4.2016
PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM ZA POMOC PŘI ÚKLIDU OBCE

Obec Sluštice děkuje všem dobrovolníkům za jejich účast a pomoc při úklidu obce, který proběhl v sobotu 2. dubna 2016 v rámci akce „Ukliďme Pošembeří, projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“
Podařilo se nám společně vyčistit okolí dětského a fotbalového hřiště, areál chovatelů, prostranství kolem kostela, „škarpy“ podél silnic, podařilo se vysbírat cca 40 pytlů směsného odpadu.
Členům mysliveckého spolku za pomoc při údržbě zeleně podél cesty na obec Dobrovočovice, členům chovatelského spolku Sluštice i tatínkům dětí z Mateřské školy Maitrea za pomoc při úklidu.

…i všem ostatním občanům, kteří udržují pořádek a čistotu před svým domovem a podílí se tak na úklidu obce celoročně!

OSLAVME DEN ZEMĚ NA KLEPCI 16. 4. 2016

Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků 6. ročníku akce všech zapojených obcí (počty zapojených dobrovolníků, množství zlikvidovaného odpadu v celém regionu) proběhne v sobotu 16. dubna 2016 u příležitosti oslav Dne Země, který se bude konat na vrchu Klepec u obce Přišimasy a kam Vás srdečně zveme!
11.4.2016
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 2. - 6. 5 .2016
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic (aby se nepoškodily transportem) můžete průběžně nosit na obecní úřad Sluštice v týdnu od 2. do 6. května 2016, nejlépe v úředních hodinách OÚ (Po-St), nebo je můžete zanechat u obsluhy sběrného místa na tříděný odpad.
 
11.4.2016
Dubnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
 
6.4.2016
Hledá se fenka Meggie.
Pejsek s pohnutým osudem urazil velký kus cesty a byl naposledy viděn u železničního přejezdu v Úvalech.
23.3.2016
Obec Sluštice pořádá pro občany obce SVOZ BIOODPADŮ V OBCI SLUŠTICE
v termínu: sobota 2. dubna 2016 od 09:00 do 18:00 hodin
Pravidelně, vždy 1 x za 14 dní, každá lichá sobota (četnost bude přizpůsobená podle potřeby).
Odpad můžete odložit do přistavených kontejnerů.
Kontejnery budou rozmístěny v obci podle přiloženého plánku.
V případě většího množství odpadu telefonicky domluvit individuální svoz na tel. (stačí formou sms): 734 122 219 nebo 724 167 147
21.3.2016
Na Velikonoční pondělí 28. března 2016 bude sběrné místo na tříděný odpad mimo provoz.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO OBČANY - POZOR ZMĚNA PROVOZU SBĚRNÉHO MÍSTA - LETNÍ ČAS
Sběrné místo na tříděný odpad SKLO, PLAST, PAPÍR, ODĚVY na dvoře OÚ Sluštice
Provozní dny a otevírací hodiny pro občany od 28. března do 30. října 2016 budou následující:
PONDĚLÍ: 17:00 – 19:00
STŘEDA:  17:00 – 19:00
SOBOTA:  09:00 – 11:00
21.3.2016
Obecní úřad Sluštice pořádá pro občany obce
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

Odpad, který nepatří do popelnice, vhoďte do přistaveného velkoobjemového kontejneru, v termínu:
Neděle 15. května 2016 – Sluštice, na návsi od 08:00 do 12:00 hod. (před hospůdkou U Chejnů)
21.3.2016
Zapojte se s námi do úklidu obce Sluštice a okolí
V sobotu 2. dubna 2016, sraz v 8:30hod. v areálu chovatelů Sluštice (u fotbalového hřiště)

Budeme společně uklízet obec, náves, okolí kostela, dětské a fotbalové hřiště, škarpy podél silnic směr Sibřina, Dobročovice, Křenice a Březí,…
Občerstvení pro dobrovolníky zajištěno.
Nezapomeňte na vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří dorazí a pomůžou s úklidem.
14.3.2016
Výměnný bazar dětských knih, CD a DVD v sobotu 19.3.2016 ve Škvorci
9.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 16. března 2016
7.3.2016
REGION POŠEMBEŘÍ - POZVÁNKA NA PLÉNUM A PŘEDJARNÍ MASKOVOU VESELICÍ,
které se bude konat v pátek 18. března 2016 od 17:00 hod.v prostorách KD v obci Doubravčice č. 94
7.3.2016
SOSÁKOVY NOVINKY - BŘEZEN 2016
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb9f87466472142defb271410&id=f50a589ee2&e=ff04b89b20
7.3.2016
Březnový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
2.3.2016
Nález mobilního telefonu
Dne 16.12.2015 havaroval v Klánovicích autobus - linka 303 směrem od Černého Mostu. Minulý týden Policie ČR přinesla na úřad Městské části Praha 9 – Klánovice mobil, který byl nalezen poblíž této nehody. Kontakty na Klánovický úřad: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
Tel.: 281 960 216, 281 962 264, urad@praha-klanovice.cz
1.3.2016
Obecní úřad Sluštice bude ve středu 2. března 2016 v dopoledních úředních hodinách uzavřen z důvodu nemoci.
Odpolední úřední hodiny zůstávají beze změny.
Děkujeme za pochopení.

24.2.2016
Mobilní svoz nebezpečných odpadů v obci  Sluštice proběhne v sobotu 7. května
od 8.00 do 8.20hod na návsi
.

24.2.2016
Zápis do Mateřské školy Sibřina na školní rok 2016/2017

Termín zápisu: pondělí 04. 04. 2016 (9.00 –16.00) - z organizačních důvodů dodržujte stanovené časy pro ročník narození Vašeho dítěte:
Ročníky 2012, 2013 9.00 – 12.30hod.
Ročníky 2011 a starší 13.00- 16.00hod.
Čas příchodu nemá žádný vliv na rozhodnutí, rozhoduje se podle stanovených kritérií a v souladu se školským zákonem.

22.2.2016
Pozvánka na ples sportovců
TJ SOKOL Sluštice srdečně zve na "PLES SPORTOVCŮ".
Pátek 26. února 2016 od 20.00 hodin, sál hostince U Chejnů, Sluštice
Vstupné 120 Kč
K Tanci a poslechu zahraje skupina KOLÁŘ BANDa.
Předprodej vstupenek od pondělí 22. 2. 2015 u paní Chejnové v hostinci.
22.2.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 24. února 2016
27.1.2016
OZNÁMENÍ - UZAVŘENÍ OÚ 1. a 3. 2. 2016

Obecní úřad Sluštice bude z provozních důvodů ve dnech 1. a 3. února 2016 pro veřejnost v úředních hodinách uzavřen.
Běžné záležitosti bude možné vyřídit v úředních hodinách starosty a místostarosty, tj. ve středu 3. 2. 2016 od 17.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy).
Děkujeme za pochopení.
21.1.2016
Lednový zpravodaj - Ministerstvo vnitra ČR Prevence do každé rodiny
13.1.2016
POZVÁNKA NA MASOPUST V SIBŘINĚ 6. února 2016 
10,30 Újezd Rohožník
11,00 Květnice
13,00 - 14,00 Sibřina
6.1.2016
Oznámení obce nájemníkům hrobových míst.

Od středy 6. ledna 2016 je možné v úředních hodinách na Obecním úřadu Sluštice podepsat smlouvu o pronájmu hrobového místa na hřbitově ve Slušticích a uhradit poplatek na další období.
Cena 635,- Kč za m2 na 5 let. Platba je možná pouze hotově.
 
4.1.2016
OZNÁMENÍ - ODEČET VODOMĚRŮ

oznamujeme všem odběratelům, že ve dnech 9. – 10. ledna 2016 bude probíhat odečet vodoměrů
v obci pro vyúčtování vodného.
Dovolujeme si Vás požádat o umožnění přístupu k vodoměru na Vašem odběrném místě. Pokud Vám navrhovaný termín nevyhovuje, kontaktujte pověřeného pracovníka na tel. čísle: 737 483 880 a domluvte si jiný vhodný termín.
Případně můžete nahlásit stav Vašeho vodoměru na mob. telefon OÚ: +420 724 167 147 formou SMS ve formátu: jméno, adresa, stav v m3.
Předem děkujeme za spolupráci.
 


Přejeme Všem příjemné prožití vánočních svátků
a hodně úspěchů v nadcházejícím roce!
Obecní úřad Sluštice
 

30.12.2015
POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI SLUŠTICE PRO ROK 2016
Poplatky je možné platit:
• Hotově v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách (PO - ST)
• Bankovním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
• Složenkou typu A (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
Po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na obecním úřadě.
Známky za rok 2015 mají platnost do konce ledna 2016 (tj. 31.1.2016)
24.12.2015
Informace pro občany – Provoz o obecního úřadu o svátcích:
Obecní úřad Sluštice bude ve dnech  28. 12. a  30. 12. 2015 z provozních důvodů uzavřen.
Příští úřední hodiny pro občany budou v pondělí 4. 1. 2016.
Děkujeme za pochopení.
 
9.12.2015
POŠEMBEŘÍ - POŠEMBERSKÁ POŠTA PROSINEC 2015
 
7.12.2015
Nové jízdní řády platné od 13. 12. 2015:
Linka 303:
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?lc=303&d=2015-12-13
Linka 329:
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?lc=329&d=2015-12-13
2.12.2015
A.S.A. - rozpis svozů v době vánočních svátků roku 2015 a začátek roku 2016:
Pojedeme všechny svátky, včetně 1.1.2016
Upozorňujeme, že v případě nevystavení nádoby se nebude provádět náhradní svoz z kapacitních důvodu. Pro bezproblémovvé obsloužení nádob během svátků, doporučujeme vyndávat nádoby již den předem večer.
2.12.2015
Nabídka - Návštěva Mikuláše, anděla a čerta 5.12.2015
telefon 720 258 145
1.12.2015
Schválený návrh s přehledem poplatků za svoz TKO v roce 2016.
Ceny za svoz TKO 2016 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015.
Známky na rok 2015 platí do konce ledna 2016,
nové známky na rok 2016
se budou vydávat v kanceláři obecního úřadu v průběhu ledna 2016,
23.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 30.11.2015
16.11.2015
Prodej kalendářů na rok 2016
Obecní úřad Sluštice nabízí zájemcům ke koupi stolní kalendář na rok 2016 „Okolí Prahy – východní část, s historickými pohledy obcí a měst v tomto kraji
Cena kalendáře je 65,-Kč/ks, rozměr 30 x 17 cm.
Kalendář je možné zakoupit v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách, nebo kdykoliv po domluvě, a to do konce prosince 2015.
11.11.2015
Adventní jarmark v MŠ Maitrea

Mateřská škola MAITREA zve na Adventní jarmark ve Slušticích, sobota 28.11.2015 v 11.00 hodin.
http://www.skolka-maitrea.cz/akce/
11.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/podminky-pro-platbu-dane-z-nemovitych-veci-prostrednictvim-SIPO.pdf
9.11.2015
Venkovská tržnice v měsíci listopadu 2015.
V příloze najdete aktuality a akce pořádané v Pošembeří.
6.11.2015
Pozvánka
pozvala na blok exkurzí po našem regionu Pošembeří, který jsme připravili na sobotu 21. listopadu 2015 od 10:30 hodin. (Pozvánku s podrobným časovým harmonogramem najdete v příloze.) Exkurze Vás zavedou na statek, do palírny, k veřejné peci, do kulturně environmentálního centra….

Zajistili jsme pro Vás zdarma dopravu, občerstvení i vstupy. Stačí vyrazit! Děti vítány!

Pro bezproblémový chod akce prosíme o potvrzení Vaši účasti na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo na mobil: 775 798 959 (stačí SMS).
4.11.2015
Pozvánka
Vážení občané,
v pondělí dne 16. 11. 2015 v 18:00hodin se bude v zasedací místnosti Obecního úřadu Sluštice
konat seznámení se způsobem kalkulace ceny za pronájem hrobových míst na hřbitově.

Program jednání:
1) Zaměření hřbitova a jednotlivých hrobových míst.
2) Způsob kalkulace ceny za m2 hrobového místa:
a) cena za m2/rok podle Výměru MF č.01/2015
b) služby s nájmem spojené za m2
3) Diskuse
2.11.2015
O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Sluštice bude ve středu 4. 11. 2015
z provozních důvodů v dopoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.
Úřední hodiny budou nahrazeny v pátek 6. 11. 2015 od 08.00 do 12.00 hodin.
Odpolední úřední hodiny od 16.00 do 19.00 zůstávají beze změny.
V případě nutnosti prosím volejte linku: +420 724 167 147
Děkujeme za pochopení.
2.11.2015
ŃABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC přijme pracovnici s ekonomickým vzděláním na pozici ekonomky a hospodářky školy na plný úvazek. Nabídky zasílejte na skolaskvorec@seznam.cz nebo kontaktujte ředitelku školy 725 521 692.
 
26.10.2015
ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN SBĚRNÉHO MÍSTA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
(na dvoře OÚ Sluštice):  SKLO, PLAST, PAPÍR, ODĚVY
Provozní dny a otevírací hodiny pro občany od pondělí 26. ŘÍJNA 2015 do 2. dubna 2016 budou po změně času z letního na zimní následující:
------------------------------------
PONDĚLÍ: 16:00 – 18:00
STŘEDA:  16:00 – 18:00
SOBOTA:  09:00 – 11:00
------------------------------------
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Sluštice
16.10.2015
Výlov chovných rybníků
Rybářský spolek Sluštice oznamuje plánovaný výlov chovných rybníků v termínech:
30.10.2015
a 7.11.2015
16.10.2015
Obecní úřad Sluštice pořádá pro občany obce
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ.
Odpad, který nepatří do popelnice, vhoďte do přistaveného velkoobjemového kontejneru, v termínu:
Sobota 7. listopadu 2015 Sluštice, na návsi od 08.00 do 12.00 hod. (před hospůdkou U Chejnů)

16.10.2015
Pošembeří
Aktuality z Regionu Pošembeří.
Akce pořádané v Pošembeří září - říjen 2015.

12.10.2015
O Z N Á M E N Í  - OÚ UZAVŘEN
Obecní úřad Sluštice bude ve středu 14. 10. 2015 v dopoledních hodinách z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Úřední hodiny budou nahrazeny v pátek 16. 10. 2015 od 08.00 do 12.00 hodin
V případě nutnosti prosím volejte na linku +420 724 167 147
Děkujeme za pochopení.

7.10.2015
Fotogalerie:
Výlet do Plzně 3. 10. 2015

6.10.2015
Mapa hřbitova ve Slušticích
Základní mapa bez čísel (jpg)
Základní digitální mapa s čísly hrobů (jpg)

Internetová aplikace pro veřejné zobrazování.
http://www.ceskehrbitovy.cz/scripts/mapa.php?graveyard=159

Doporučení: Aplikaci je vhodné otevírat v jiném prohlížeči než je Microsoft Explorer (může blokovat některé funkce), vhodný je například Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera.

6.10.2015
Kulatý stůl pro starosty
Ve čtvrtek 24.9. 2015 v podvečerních hodinách MAS Region Pošembeří uspořádala setkání starostů
.
5.10.2015
Úklid hřbitova
Obec Sluštice zve dobrovolníky na brigádu „ÚKLID HŘBITOVA“ (sekání a údržba)
Sobota 17. 10. 2015, sraz u hřbitova v 8.00 hodin u brány
23.9.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 30. 9. 2015
23.9.2015
Hromadné očkování psů
Hromadné očkování psů proti vzteklině a kombinované očkování (vzteklina + infekční nemoci)
v neděli 11. 10. 2015 v době od 17.00 do 18.00 hodin v obci Sluštice na návsi (před hostincem U Chejnů))
23.9.2015
Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením
Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 1. 4. 2015 a potrvá do 31. 12. 2015.
18.9.2015
ILLEGAL COUNTRY FEST SLUŠTICE 26. 9. 2015
9.9.2015
VÝLET DO PLZNĚ 3. října 2015
Obecní úřad Sluštice pořádá výlet do čtvrtého největšího města v České republice - města Plzeň, s prohlídkou pivovaru Prazdroj, Zoologické zahrady Plzeň, Botanické zahrady a Dinoparku v sobotu 3. října.

Zájemci se můžou přihlásit na telefonu (u paní Kolínské) 728 929 227,  na tel. OÚ 724 167 147 nebo osobně v kanceláři OÚ Sluštice, do středy 30. září 2015.
9.9.2015
BURZA V MŠ SIBŘINA
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK, KNIH  A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
16. - 17. října 2015 v prostorách MŠ Sibřina
Formulář pro soupis věcí ke stažení (xls)
9.9.2015
Obecní úřad Sluštice pořádá pro občany obce
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 3. října 2015.
Místo zastávky: v obci u hospody ( U Chejnů), na návsi od 8,00 do 8,20 hodin.
9.9.2015
VÝKUP PADANÝCH JABLEK
V pondělí 31.8.2015 se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Úvalech - výkupna kovů , Škvorecká 33 ( výpadovka na Říčany )."
7.9.2015
Obecní úřad Sluštice pořádá pro občany obce
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ.
Odpad, který nepatří do popelnice, vhoďte do přistaveného velkoobjemového kontejneru, v termínu:
Sobota 7. listopadu 2015 – Sluštice, na návsi od 08.00 do 12.00 hod. (před hospůdkou U Chejnů)
7.9.2015
Pozvánka na dětské rybářské závody
.
V neděli 27. září 2015 od 8.00hodin (prezentace závodníků od 7.30hod), u rybníka Mlýnský na hrázi (směr obec Zlatá), pro děti od 3 do 15let
7.9.2015
Pozvánka na oslavy železnice 12. 9. 2015
Oslavy  170. výročí železnice Praha - Český Brod a 15 let integrace Černokostelecka
Pozvánka_Český Brod
JŘ_vlaky
JŘ_autobusy
7.9.2015
Upozornění
Během dnešního dne budou spuštěny nové webové stránky obce.
Z tohoto důvodu je možná dočasná nedostupnost některých odkazů. Děkujeme za pochopení.
2.9.2015
POŠEMBEŘÍ -  Venkovská tržnice

Kalendář akcí na měsíc září 2015
24.8.2015
Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří o.p.s.  - DOTACE
(http://www.posemberi.cz/) tímto oslovuje možné žadatele o dotace z řad zemědělců.
Přes MAS se bude moci rozdělit z Operačního programu rozvoje venkova (PRV) necelých 15 milionů za období 2014 - 2020.
V přiložených dokumentech je k dispozici přehled, na co je možné žádat o dotaci (možností čerpání přes MAS, pravidel a způsobilých výdajů, které jsou nyní v PRV nastaveny).
Všechny dostupné dokumenty ke stažení ve formátu ZIP
24.8.2015
Farmářské slavnosti 19. 9. 2015,  Národní zemědělské muzeum
Farmářské slavnosti leták
Farmářské slavnosti rodný list
FS 5_NZM Praha_19-9-2015_pozvanka.MP3
10.8.2015
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY
Vzhledem k přetrvávajícím vysokým venkovním teplotám tímto obec Sluštice upozorňuje
a žádá všechny odběratele k dočasnému omezení užívání pitné vody z vodovodu obce pro veřejnou potřebu. VODU Z VEŘEJNÉHO VODOVODU je možné využívat POUZE pro osobní potřebu k pitným a k hygienickým účelům. Doporučujeme udělat si minimální zásobu vody na pití pro případ, pokud by došlo k omezení dodávek vody.
 Více informací v příloze.
24.7.2015
Informace vodoprávního úřadu MĚÚ Říčany
Zpráva o suchém období v červenci 2015 v oblasti správního území obce s rozšířenou působností Městský úřad v Říčanech (ORP Říčany)

Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci 2015 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích v celém správním území ORP Říčany, upozorňujeme a žádáme o informování občanů jednotlivých obcí, aby nepoužívali vodu na zalévání či dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody a používali vodu pouze pro osobní spotřebu.

Zároveň předem upozorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ze strany vodoprávního úřadu, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.
8.7.2015
SK Viktoria Sibřina - nábor nových dětí
Nábor nových dětí určený pro holky a kluky ročníku 2003–2011 do fotbalového klubu SK VIKTORIA SIBŘINA v průběhu každého tréninku až do konce září 2015 na hřišti v Sibřině.
24.6.2015
Rozšíření ČOV Sluštice
Žádost o zařazení akce: "Čistírna odpadních vod Sluštice, lokalita Za Hřbitovem, parc. č. 670, k.ú. Sluštice" nebyla zařazena do Programu MZe 129 250
příloha – dopis MZE ČR
27.4.2015
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Služba, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidence pálení prostřednictvím internetu (http://hzssk.webrex.cz/).
22.4.2015
Rekvalifikační kurz - nabídka

Dovolujeme si Vám ve spolupráci s Úřadem práce ČR Středočeského kraje nabídnout rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně, který je určen pro uchazeče, kteří jsou evidovaní jako nezaměstnaní, a mají zájem kvalifikovaně vykonávat zahradnické práce v rámci VPP pro Vaše město, nebo obec.
www.profesni-kvalifikace.cz
22.4.2015
Informace o novém evidenčním systému ESO - Evidence stanovisek veřejného ochránce práv.

www.ochrance.cz
22.4.2015
Nábor Policie ČR
Informace o probíhajícím náboru policistů pro Středočeský kraj
www.policie.cz/nabor
23.3.2015
Sběrné místo na tříděný odpad
INFORMACE PRO OBČANY
Sběrné místo na tříděný odpad: SKLO, PLAST, PAPÍR, ODĚVY, které se nachází na dvoře OÚ bude od pondělí 30. 3. 2015 otevřeno podle letní otevírací doby (po změně času na letní), provozní dny zůstávají stejné. Provozní dny a otevírací hodiny pro občany od pondělí 30. března 2015 budou následující:
PONDĚLÍ: 17:00 – 19:00
STŘEDA: 17:00 – 19:00
SOBOTA: 09:00 – 11:00
22.12.2014
Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
:


Poplatky je možné platit:
  • Hotově v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách
  • Bankovním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
  • Složenkou typu A (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)

Po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na obecním úřadě.
Známky za rok 2014 mají platnost do konce ledna 2015 (tj. 31.1.2015 ).
Novou známku si prosím pořiďte nejlépe do tohoto termínu!
Po tomto termínu Vám nádoba na odpad bez nové platné známky nebude odvezena!
Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad
(viz OZV č. 2/2014)

5.11.2014
Změna podmínek pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

1.11.2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Jako pomůcku k určení, zda se jedná či nejedná o ovocnou dřevinu, použijte přílohu vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, bod. 5.
28.4.2014
Vidimace a legalizace na obecním úřadě ve Slušticích
Obec Sluštice, s účinností od 1. ledna 2014, se zařadila mezi obce, které můžou na svém území provádět „Vidimaci a legalizaci“ (ověřování podpisů nebo kopie listin).
Obecní úřad Sluštice zavádí od března tuto službu pro své občany, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o pro potřeby fyzických i právnických osob.
Úřední hodiny obecního úřadu ve Slušticích