Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 
 
 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2020 Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 16.12.2020. 9.12.2020 16.12.2020
Návrh rozpočtu obce Sluštice na rok 2021 2.12.2020 16.12.2020
PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Sluštice na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 16.11.2020 1.12.2020
Rozhodnutí HT č. 15/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 9.11.2020 16.11.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 29.10.2020 4.11.2020 23.11.2020
Částka sbírky zákonů č. 180-20 obsahující krizová usnesení vlády 4.11.2020 20.11.2020
Mimořádná opatření MZDR ze dne 03. 11. 2020
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare
4.11.2020 20.11.2020
Rozhodnutí HT č. 14/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 4.11.2020 9.11.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.10. 2020 ve 09:00 hodin.
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 11/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.
27.10.2020 4.11.2020
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.10.2020.
 
21.10.2020 29.10.2020
Usnesení vlady ze dne 21. 10. 2020
Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob;
Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb;
Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů.

 
21.10.2020 4.11.2020
Rozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.10. 2020 ve 12:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 10/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

16.10.2020 27.10.2020
Rozhodnutí hejtmanky č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 14.10.2020 16.10.2020
Rozhodnutí č. j. 4643/ENV/09-282/620/09-Z27 ze dne 27. 10. 2009 o povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy ČSOP se v souladu s § 5 odst. 10 ZOPK m ě n í … 14.10.2020 28.10.2020
Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 obsahující krizová usnesení vlády ze dne 12.10.2020 13.10.2020 4.11.2020
Návrh zadání územního plánu obce Křenice
Příloha:
Rozeslání návrhu
12.10.2020 28.10.2020
Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020. 9.10.2020 28.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 9.10.2020 28.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 o zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole, o doporučení omezit návštěvy třetích osob u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, a o doporučení omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb – s účinností od 23. 9. 2020. 23.9.2020 14.10.2020
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 23.9.2020 14.10.2020
Nařízení KHS č. 5/2020 21.9.2020 14.10.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 9.9.2020 16.9.2020 14.10.2020
Dražební vyhláška 063 EX 1649/14-177/dr.   16.9.2020 14.10.2020
ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_01_08_2020.pdf
ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_01_08_2020_priloha.pdf
ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_brožura.pdf
16.9.2020 14.10.2020
ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 1.9. - 26.10.2020.pdf
Příloha - informační brožura
16.9.2020 14.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době místě konání
JAK VOLIT? VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
14.9.2020 14.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
7.9.2020 16.9.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
7.9.2020 16.9.2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu

Od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020 se

Omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice (katastrální území Sluštice) spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
2.9.2020 4.11.2020
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 9.9.2020.
 
2.9.2020 14.9.2020
Na základě vyhlášky obce Sluštice č, 112017 čl. 3 oznamujeme termín pořádání Festival dne 12.9.2020 2.9.2020 16.9.2020
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
navrhuje
na podkladě návrhu společnosti ENERGIE AG Kolín a. s., Legerova 21, 280 00 Kolín, jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a podle § 15 odst. 4. zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích")
opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice (katastrální území Sluštice), v termínu od 1.8.2020 do 31.10.2020.
19.8.2020 26.8.2020
ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
MěÚ Říčany, speciální stavební úřad, jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí č.j. 416448/2019- MURI/OSAD, č. ev. 208879/2020 dna 24.7.2020, které se týká: „II/101 KŘENICE – HR. OBL. SILNICE A MOST EV. Č. 101-082_PD – SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 a SO 201
17.8.2020 2.9.2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 10.8.2020 2.9.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 10.8.2020 2.9.2020
Sibřina - dopravní omezení v obci Sibřina a Stupice
Veřejná vyhláška - Chodníky, cyklostezky - Sibřina, Stupice.pdf
20.7.2020 19.8.2020
Sibřina - uzavírka Říčanská
Veřejná vyhláška - uzavírka Sibřina - Říčanská.pdf
20.7.2020 19.8.2020
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 22. července 2020 15.7.2020  23.7.2020
Dražební vyhláška č.j. 164/D2314/20-7 8.7.2020 10.8.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 24.6.2020 3.7.2020 29.7.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 3.7.2020 10.8.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný orgán územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 52 a § 53 stavebního zákona 2. opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Zlatá, které se bude konat za přítomnosti zástupců obce, projektanta a pořizovatele v sálepohostinství „U hasičů“ v obci Zlatá na adrese Zlatá 47, 250 83 Zlatá dne 8. 7. 2020 od 16:00 hod.
1.6.2020 2.9.2020
Opatření vlády ČR ze dne 25.5.2020 26.5.2020 24.6.2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.5.2020 24.6.2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
18.5.2020 31.7.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 13.5.2020 18.5.2020 24.6.2020
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 24, června 2020 17.6.2020 24.6.2020
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2020
UZSVM_Agenda_neznamy_vlastnik_01_02_2020.pdf
UZSVM_Agenda_neznamy_vlastnik_01_01_2020_priloha.pdf
13.5.2020  1.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2019.
Rozvaha 12 2019.pdf
Výsledovka 12 2019.pdf
FIN 12 2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2019.pdf
6.5.2020  10.6.2020
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřeiné zasedání zastupitelstva 13, května 2020 6.5.2020 18.5.2020
Návrh opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice (katastrální území Sluštice),
v termínu od 01.05.2020 do 31.07.2020  

 
29.4.2020 6.5.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné“ za rok 2019 29.4.2020  1.6.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2020.
Toto Rozhodnutí ruší Rozhodnutí č. 6/2020 ze dne 17. 04. 2020.
 
24.4.2020 27.5.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 15.4.2020
Přílohy:
Smlouva o úvěru Sluštice.pdf
Smlouva o zástavě nemovitostí.pdf
Schválený rozpočet obce Sluštice na rok 2020.pdf
Smlouva o poskytnutí právních služeb.pdf
 
22.4.2020 18.5.2020
Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 20.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - Finanční úřad pro Středočeský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
 
9.4.2020 11.5.2020
Pozvánka na program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 15.4.2020.
 
8.4.2020 20.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SIBŘINA 1.4.2020 24.4.2020
Dražební vyhláška 095 Ex 1522/15-230  1.4.2020 29.4.2020
Usnesení vlády č. 143/2020 Sb. zákona částka 52, k přijetí krizových opatření. 1.4.2020 29.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 26.3.2020 29.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 18.3.2020 26.3.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.1/202
 
18.3.2020 26.3.2020
Usnesení vlády České republiky z 18.3.2020 - vyhrazený čas pro nákup potravin pro seniory 18.3.2020 20.3.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194
NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
12.3.2020 1.4.2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 4.3.2020
Přílohy:
Kupní smlouva Obec Sluštice -MAITREA, a.s.
Dohoda Obec Sluštice - FIEDLER AMS, s.r.o.
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO POHŘBENÍ BEZ OBŘADU ZAJIŠTĚNÉ OBCÍ

 
11.3.2020 30.3.2020
Návrh rozpočtu obce Sluštice na rok 2020 9.3.2020 25.3.2020
POZVÁNKA - Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne 4. března 2020 26.2.2020 5.3.2020
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j. 108 EX 03056/11-180 PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU 26.2.2020 18.3.2020
Dražební vyhláška č.j.: 146 EX 7/19-55
JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1
20.1.2020 5.2.2020
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Škvorec
Zpráva o uplatňování ÚP Škvorec
6.1.2020 20.1.2020

Obec SLUŠTICE 2015