Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 
 
 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2019 Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákonšetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2019:
UZSVM_Agenda_neznamy_vlastnik_01_08_2019_priloha.pdf
UZSVM-Agenda_neznamy_vlastnik-1-8-2019-brozura.pdf
UZSVM-Agenda_neznamy_vlastnik-1-8-2019-vyzva.pdf
 
14.10.2019 30.10.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 4.9.2019 11.9.2019 14.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení schválení „ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP ŘÍČANY“
Nahlížet do Územní studie krajiny SO ORP Říčany je možné na Městském úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, na adrese: Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany; a to středy 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:30, jinak po předchozí telefonické dohodě na tel. 323 618 270.

Územní studie „Územní studie krajiny SO ORP Říčany“ je též vystavena k veřejnému nahlédnutí na: https://info.ricany.cz/mesto/uzemni-studie-krajiny-spravni-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnostiricany

Průvodní dopis
4.9.2019 7.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
 
2.9.2019 6.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování oznamuje vydání Změny č. 1 Územního plánu Březí.

Nahlížet do znění této změny územního plánu a úplného znění po této změně je možné na Městském úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, na adrese Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, v těchto doporučených dnech a časech: středa 7.00–12.00, 12.30–18.00 hodin, jinak po předchozí telefonické dohodě na tel.: 323 618 208.

Dále je možné nahlížet do znění této změny územního plánu a úplného znění po této změně na Obecním úřadu Březí, Obecní 101, 251 01 Říčany, v těchto doporučených dnech a časech: pondělí 17.00–18.30 hodin, středa 8.00–11.00, 13.00–15.00 hodin, jinak po předchozí telefonické domluvě na tel.: 323 605 179. Dokumentace je zveřejněna také na www.obecbrezi.cz.

https://www.obecbrezi.cz/urad/uredni-deska-1/verejna-vyhlaska-oznameni-o-vydani-zmeny-c-1-up-brezi-312.html
28.8.2019 11.9.2019
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne 4. září 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice
 
28.8.2019 4.9.2019
Oznámení o záměru prodat
Obec Sluštice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:
Z Á M Ě R O B C E P R O D A T
část pozemku (cca 24m2) v katastrální území Sluštice, v ceně 1900Kč za m2.
PK 561/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o celkové výměře cca 13344 m2 v obci Sluštice, zapsaná na listu vlastnictví 10001
Přílohy -
grafický nákres s vyznačením předmětných pozemků  na katastrální mapě:
image001.png
image002.jpg
 
26.8.2019 11.9.2019
Oznámení o záměru odkoupit
Obec Sluštice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:
Z Á M Ě R O B C E O D K O U P I T
část pozemků v katastrální území Sluštice, PK 46 (cca 45 m2), druh pozemku zahrada, o celkové výměře cca 2809m2 v obci Sluštice, zapsaná na listu vlastnictví 23 PK 47 (cca 70 m2), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o celkové výměře cca 2343m2 v obci Sluštice, zapsaná na listu vlastnictví 23 PK 65/5 (cca 14m2), druh pozemku zahrada, o celkové výměře cca 618 m2 v obci Sluštice, zapsaná na listu vlastnictví140
Přílohy:
image001.png
image002.jpg
image003.png
image004.jpg
 
26.8.2019 11.9.2019
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

prodloužení platnosti územního rozhodnutí o změně využití území spis. zn. 32033b/2015/Há ze dne 21.8.2015 pro účel rozšíření příjezdové komunikace Křenice na pozemku parc. č. 95/1, 95/19, 95/57, 95/59, 117/245, 117/255 v katastrálním území Křenice u Prahy.

prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 32033a/2015/Há ze dne 21.8.2015 na stavbu: příjezdová komunikace Křenice na pozemku parc. č. 95/1, 95/19, 95/57, 95/59, 117/245, 117/255, 324, 326, 328 v katastrálním území Křenice u Prahy.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební odbor Městského úřadu Říčany, úřední dny Po a St 7.30 - 12.00 a 12.30 - 18.00).
7.8.2019 28.8.2019
Oznámení termínů akcí v roce 2019 na základě OZV č. 1/2017, o nočním klidu. 17.7.2019 28.8.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 3.7.2019 10.7.2019 4.9.2019
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, poslední termín zkoušek ze znalosti hub, který se bude konat v letošním roce.
POZVÁNKA
 
26.6.2019 26.8.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, které se koná 3. července 2019 od 19,00 hodin. 26.6.2019 3.7.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 v k.ú. Sibřina a III/0127 v k.ú. Stupice, Praha - východ a na přilehlých pozemních komunikacích (stanovených objízdných trasách), z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice - Homogenizace“ 10.6.2019 15.9.2019
Plán a termíny uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III/33313.pdf
Ropid_ -vyjádření k úplné uzavírce v obcích Sibřina a Stupice.pdf
MU-Brandys_rozhodnuti_povoleni_zvláštního užívání_komunikace.pdf

 
5.6.2019 15.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici III/10173 v obci a k.ú. Sluštice z důvodu provádění stavebních prací – realizace zpevněných ploch

Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou PROZNAK Praha s.r.o., Pikovická 244, 147 00 Praha 4, IČ 271 66 392 z 16.4.2019, zakázka č.190199 schváleného Policií ČR DI Praha venkov-VÝCHOD.

příloha: Opatření obecní povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/10173 v obci Sluštice- provádění stavebních prací- dopravní značení firma PROZNAK Praha

 
29.5.2019 5.6.2019
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/101, III/10173 a pozemních komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchu vozovky.
Příloha situační mapka: Oprava_komunikace_Sluštice-Zlatá II/101-trasa.
 
27.5.2019 5.6.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Sluštice.
https://www.volby.cz/
 
27.5.2019 12.6.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. - 25. května 2019,
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlament EU na el. ÚP.
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 
13.5.2019 25.5.2019
POROVNÁNÍ POLOŽEK KALKULACE CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ 6.5.2019 5.6.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy obce Sluštice č. 1/2019: Vydání změny č. 4 územního plánu obce Sluštice
Textová část změny č.4 ÚP.pdf
01 hlavní výkres.pdf
2.01 koordinační výkres.pdf
2.02 ZPF.pdf
05 VPS.pdf
 

1.1 Hlavní výkres_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.3 Vodovod a kanalizace_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.4 Plynovod_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.5 VPS_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.6 Vymezení etapizace výstavby_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.7 Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a LPF_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.8 Zátopové území_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.10 Mapa širších vztahů_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
2.1 Koordinační výkres_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
Slustice_ Úplné znění po změně č.4.pdf

30.4.2019 15.5.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. - 25. května 2019,
Svolání_zasedání_okrskové_volební_komise.
29.4.2019 6.5.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 -Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,
 
24.4.2019 30.5.2019
OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 24.4.2019 26.8.2019
Rozhodnutí částečná uzavírka pozemní komunikace II/101 v k.ú. Sluštice
Údaje o uzavírce :
úsek uzavírky: silnice II/101 – most ev.č. 101-082 – dle plánku a DIO
doba uzavírky: 24.4.2019 8:00 hod – 17:00 hod
důvod uzavírky: geologický průzkum, průzkumné vrty na mostě
15.4.2019 13.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/101 v k. ú. Sluštice z důvodu provádění stavebních prací
15.4.2019 13.5.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 10.4.2019 10.4.2019 13.5.2019
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 10.4.2019 30.5.2019
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 13.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Počet okrsků : 1, Sídlo volebního okrsku : Obecní úřad Sluštice, č. p. 21, 250 84
8.4.2019 24.4.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 10. dubna 2019. 3.4.2019 11.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec. 3.4.2019 24.4.2019
Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 29. dubna 2019 (pondělí) v 10:00 hodin na Městském úřadě v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, 1. poschodí, zasedací místnost č. 120
3.4.2019 17.4.2019
ÚZSVM, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník), Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2019 27.3.2019 24.4.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019. 27.3.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019 15.4.2019
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace. 11.3.2019 15.4.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 20.2.2019 4.3.2019 20.3.2019
Rozhodnutí o umístění stavby stavební úpravy komunikace "II/101 Křenice - HR. OBL., silnice a most ev.č. 101-082_PD" Křenice, Sluštice 27.2.2019 20.3.2019
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne: 20. února 2019 od 19:00 hodin  v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Program:
1. Úvod
2. Projednání ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Výmola
3. Projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Sluštice
4. Projednání a schválení plánovací smlouvy mezi obcí a p. Kubantovou a p. Hazukou (úprava stávající infrastruktury lokalita „Nad rybníkem“)
5. Rozhodnutí o volbě určeného zastupitele pro pořizování ÚPD (územní plánovací dokumentace) pro odbor územního plánovaní a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce člena kontrolního výboru, který není členem zastupitelstva obce
7. Projednání žádosti spolku SOSák o příspěvek na kulturní akci Masopust
8. Diskuse
11.2.2019 21.2.2019
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") od 5.2.2019 podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ust. § 115a vodního zákona odvolává a ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod. vydaného dne 30.7.2018 pod č.j. 69381/2018-MURI/OVÚ/809.
5.2.2019 20.2.2019
Obec Květnice - Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice. 30.1.2019 6.3.2019

Obec SLUŠTICE 2015