Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2018 Datum zveřejnění Zveřejněno
do dne
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 19.12.2018 19.12.2018 30.1.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Sluštice a konání veřejného projednání.

Veřejné projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Sluštice se bude konat na Obecním úřadu Sluštice, dne 16.1.2019 od 17.30 hodin a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice Ing. arch. Ivanem Vavříkem.

Návrh změny č. 4 územního plánu obce Sluštice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12.12.2018 do 24.1.2019 u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Sluštice (v úředních hodinách) a dále na elektronické úřední desce obce na www.obecslustice.cz


Přílohy:
ÚP obce Sluštice, změna č.4 Dokumentace k veřejnému projednání.docx
01 hlavni výkres.pdf
2 02 ZPF.pdf
2 01 koordinacni.pdf
05 VPS.pdf
 
12.12.2018 30.1.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2018. 12.12.2018 20.12.2018
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - stavební úpravy komunikace "II/101 Křenice - HR. OBL., silnice a most ev.č. 101-082_PD" Křenice, Sluštice 10.12.2018 30.1.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018.
12.11.2018 10.12.2018
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, konaného dne 31.října 2018, od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice. 31.10.2018 19.12.2018
Oznámení o zahájení řízení o opravě a uzávěrce silnice III/33313 
Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice III/33313 v termínu 1.12. – 23.12.2018 Stavba bude realizována s úplnou uzavírkou,
Příloha - situační mapka
24.10.2018 10.12.2018
Ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Sluštice se koná ve středu dne 31. 10.2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

oznámení pro občany:
V případě, že má někdo zájem, stát se členem kontrolního výboru obce Sluštice, může se hlásit v kanceláři Obecního úřadu Sluštice do středy 31.10.2018 osobně, nebo na email
obecslustice@obecslustice.cz
24.10.2018 31.10.2018
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Sluštice. 15.10.2018 31.10.2018
Výběrové řízení na referenta/referentku OÚ Květnice. 10.10.2018 31.10.2018
Volby do Senátu Parlamentu ČR
II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PROBĚHNE 12. a 13. ŘÍJNA 2018!

Postupující kandidáti:
č. 4 Kozák Jiří Mgr., ODS
č. 9 Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D., STAN
8.10.2018 31.10.2018

Rozhodnutí
uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/101 od katastrální hranice obce Sluštice ve směru od obce Zlatá po konec obce Křenice ve směru Říčany z důvodu opravy povrchu komunikace.

 

8.10.2018 31.10.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OOP_uzavirka_II-101_Křenice - Zlatá.pdf
Oprava_silnice_II-101_2etapa.pdf
Oprava pozemní komunikace II_101 Křenice - Zlatá_5etapa.pdf
Oprava pozemní komunikace II-101 Křenice - Zlata_4etapa.pdf
Oprava pozemní komunikace II-101 Křenice - Zlatá-3etapa.pdf
 
8.10.2018 31.10.2018

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE.

 

8.10.2018 31.10.2018
Oprava pozemní komunikace II/101Křenice - Zlatá

0839 Zlatá - Křenice - DIO.PDF
0840 Zlatá - Křenice - DIO.pdf
celková situace a objízdná trasa.pdf
I. etapa od16. do 21. října 2018.pdf
II. etapa od 22. do 28. října 2018.pdf
III. etapa od 29. října do 4. listopadu 2018.pdf
IV. etapa od 5. do 11. listopadu 2018.pdf
V. etapa od 12. do 16. listopadu 2018.pdf
VI. etapa od 19. do 26. listopadu 2018.pdf
3.10.2018 28.11.2018
Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice. Veřejné projednání je svoláno na pondělí 29.10.2018 od 17 00 hod na OÚ Sluštice.
Přílohy:
Dokumentace k veřejnému projednání, Změna č. 4 ÚP
2 01 Koordinační výkres.pdf
2 02 ZPF.pdf
05 VPS.pdf
Hlavní výkres.pdf
26.9.2018 5.11.2018
Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice. Veřejné projednání je svoláno na pondělí 29.10.2018 od 17 00 hod na OÚ Sluštice. 24.9.2018 26.9.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE A DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR KONANÉ VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018 - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Volby do Zastupitelstva obce Sluštice a 1. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají:
- v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 6. října 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin
19.9.2018 5.10.2018
Rozhodnutí - termín IV. etapy úplné uzavírky silnice č. III/01211 v obdi Sibřina od 17.9.2018 do 8.11.2018 14.9.2018 1.10.2018
Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se staovují maximmální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje. 10.9.2018 26.9.2018
ČEZ Distribuce, a.s., Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 9.9.2018 26.9.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o silničním provozu“) zahájil na podnět Města Říčany, sídlem Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, IČ 002 40 702 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen (správní řád) a ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovuje místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy – č. II/101, č. II/107, č. II/113, č. II/335, č. II/508, č. III/10174, č. III/1011, č. III/1015, č. III/1016, č. III/00325 v rozsahu dle předložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
5.9.2018 31.10.2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 5. září 2018) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

5.9.2018 20.9.2018
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.8.2018 22.8.2018 5.9.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 5. září 2018) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
21.8.2018 5.9.2018
Rozhodnutí – mění se termín úplné uzavírky silnice č. III/33313 a III/10173 v k.ú. Sibřina z důvodu stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“ 20.8.2018 5.9.2018
R o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y  Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice 20.8.2018 5.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. srpna 2018. 13.8.2018 22.8.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
1.8.2018 20.8.2018
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 1.8.2018 1.8.2018 20.8.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
1.8.2018 20.8.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. srpna 2018. 25.7.2018 1.8.2018
Oznámení na základě vyhlášky obce Sluštice č. 1/2017 o termínu pořádání akcí. 9.7.2018 5.9.2018
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.7.2018 4.7.2018 1.8.2018
Rozhodnutí - m ě n í
1) termín uzavírky silnice č. III/10173 v k.ú. Sibřina, Praha - východ, pro II. etapu stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“ povolené rozhodnutím zdejšího úřadu, odborem dopravy čj.- OD - 26335/2018 - KENJI, sp.zn. - OD - 6094/2018 - KENJI ze dne 26.3.2018
v tomto rozsahu:
Původní termín pro II. etapu povolený od 1.6.2018 do 15.7.2018 se prodlužuje; nový termín pro II. etapu se povoluje od 16.7.2018 do 24.7.2018.
2) termín uzavírky silnice č. III/0128 a III/33313 
v k.ú. Sibřina, Praha - východ, pro III. etapu stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“ povolené rozhodnutím zdejšího úřadu, odborem dopravy čj.- OD - 26335/2018 - KENJI, sp.zn. - OD - 6094/2018 - KENJI ze dne 26.3.2018 v tomto rozsahu: Termín pro III. etapu se povoluje od 25.7.2018 do 16.9.2018.
 
4.7.2018 1.8.2018
Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Zlatá 27.6.2018 1.8.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.7.2018  27.6.2018 4.7.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2018:
(neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
 
20.6.2018 1.8.2018
Schválený závěrečný účet obce Sluštice za rok 2017
FIN 2017.
Rozvaha 2017.
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.
 
1.6.2018 1.8.2018
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.6.2018 1.6.2018 4.7.2018
Veřejná vyhláška: Územní plán Dobročovice 2018 - po změně č. 1
https://dobrocovice.cz/dokumenty/verejna-vyhlaska_uzemni-plan-dobrocovice-2018-po-zmene-c-1.pdf
28.5.2018 7.6.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 1. června 2018 25.5.2018 6.6.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu. Vydal MĚÚ Říčany. 23.5.2018 1.8.2018
ZÁPIS a USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 9. května 2018 v budově Obecního úřadu Sluštice. 16.5.2018 6.6.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 9.5.2018 28.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 9. května 2018 2.5.2018 9.5.2018
Závěrečný účet obce Sluštice za rok 2017
FIN 2017.
Rozvaha 2017.
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.
30.4.2018 1.6.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 27.4.2018 28.5.2018
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.5.2018 do 31.7.2018.
18.4.2018 9.5.2018

Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
 

11.4.2018 23.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy,
doplnění původního stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/01212
a III/01211, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“, s t a n o v u j e
v termínu od 9.4.2018 do 30.11.2018.
 

11.4.2018 2.5.2018
Rozhodnutí - povolení uzavírky a objížďky a zvláštního užívání silnice č. III/33313, III/10173, III/0128, III/01211 v Obci Sibřina a silnice č. III/0127 v Obci Stupice, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“. 4.4.2018 2.5.2018
ZÁPIS a USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 29. března 2018 v budově Obecního úřadu Sluštice. 4.4.2018 2.5.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 28.3.2018 18.4.2018
VÝZVA - Obecní úřad Sluštice, jako správce místního hřbitova ve Slušticích vyzývá všechny nájemce nezaplacených hrobových míst, aby se nejpozději do 30.4.2018 dostavili k osobní návštěvě na Obecní úřad Sluštice k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově ve Slušticích a k zaplacení příslušného poplatku. 26.3.2018 3.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29. března 2018 22.3.2018 29.3.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 5.3.2018 28.3.2018
Veřejná vyhláška - místní poplatek, Staturární město Kladno 5.3.2018 4.4.2018
Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚPO Dobročovice. 28.2.2018 28.3.2018
Výsledky II.kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
27.1.2018 7.2.2018
Oznámení veřejného zasedání hodnotící komise Soutěže o návrh - Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj 24.1.2018 12.2.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA – II. KOLO 17.1.2018 31.1.2018
Záměr obce prodat část pozemku PK 561-11, zahrada 17.1.2018 12.2.2018
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky
- v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
15.1.2018 31.1.2018
Výsledky I. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
Výsledky hlasování za územní celky - zdroj: https://www.volby.cz/
 
13.1.2018 31.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce pan Jaroslav Pavlíček, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místností: zasedací místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice.
28.12.2017 17.1.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 20.12.2017 24.1.2018

Obec SLUŠTICE 2015