Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2017 Datum zveřejnění Zveřejněno
do dne
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce pan Jaroslav Pavlíček, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místností: zasedací místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice.
28.12.2017 17.1.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 20.12.2017 24.1.2018
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že
s v o l á v á m  první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek Sluštice pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 20. 12. 2017 v 18.30 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice se sídlem Sluštice č.p. 21, 250 84.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.
15.12.2017 21.12.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 20. prosince 2017 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice. 13.12.2017 21.12.2017
Ministerstvo životního prostředíČ.j.: MZP/2017/710/1992
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ záměru: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1
30.11.2017 28.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13.1.2018
Počet okrsků : 1
Sídlo volebního okrsku (volební místnost): budova Obecního úřadu Sluštice, č. p. 21, 250 84
27.11.2017 28.12.2017
Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Sluštice.  29.11.2017 13.12.2017
Záměr obce pronajmout část pozemků v k.ú. Sluštice. 29.11.2017 13.12.2017
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.11.2017 22.11.2017 20.12.2017
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 22. listopadu 2017 od 19:00 hodin
Kde: v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Program:
1. Úvod
2. Projednání záměru obce prodat část pozemku parc. č. 139/1 k. ú. Sluštice
3. Projednání záměru obce prodat část pozemku parc. č. 561/4 a 561/1 k. ú. Sluštice
4. Projednání záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 561/11, část pozemku parc. č. 561/1 a 561/4 k. ú. Sluštice
5. Projednání a schválení smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – nákup elektrické energie na komoditní burze PXE
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2017
 
13.11.2017 22.11.2017
Usnesení Nejvyššího správního soudu, které bylo vydáno z důvodu žaloby na neplatnost volby kandidátů ve Středočeském kraji. 9.11.2017 23.11.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zpracování těžeb nahodilých, vydalo MZE Č.j.: 66595/2017-MZE-16212 8.11.2017 13.12.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Nabídka pozemků k pronájmu – katastrální území Sluštice


Žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017, od zveřejnění nabídky doručit na naši pobočku písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz
V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.
30.10.2017 18.12.2017

Zveřejnění oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „I/12 Běchovice - Úvaly“ na el. ÚP.

24.10.2017 7.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování v obci Sluštice.

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj Okres: Praha-východ Obec: Sluštice
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538787&xvyber=2109

 
21.10.2017 13.11.2017

Dokumentace  a posudek  vlivů  záměru na životní prostředí: „I/12 Běchovice - Úvaly"“

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP473.
 

9.10.2017 30.10.2017
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2017:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
 
4.10.2017 30.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017
 
25.9.2017 13.11.2017
První zasedání okrskové volební komise - pro volební okrsek Sluštice se sídlem Sluštice 21, 250 84 Sibřina, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční dne 27. 9. 2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice se sídlem Sluštice č.p. 21.
 
21.9.2017 13.11.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy.

 
20.9.2017 4.10.2017
Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“
Místo: Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
Datum: 27. září 2017, čas: 13:00 hod.
 
18.9.2017 2.10.2017
Změna č. 1 územního plánu Dobročovice, oznámení o konání veřejného projednání 11.9.2017 13.11.2017
Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v úředních hodinách OÚ, lze také nahlédnout elektronicky v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP472.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčených krajů.
6.9.2017 4.10.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 5.9.2017 5.9.2017 4.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků : 1
Sídlo volebního okrsku (volební místnost) : budova Obecního úřadu Sluštice, č.p. 21, 250 84 Sibřina
4.9.2017 20.9.2017
SPÚ - ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY NEPRONAJATÝCH/NEPROPACHTOVANÝCH POZEMKŮ 30.8.2017 31.10.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 28.8.2017 28.8.2017 20.9.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 5.9.2017 28.8.2017 6.9.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.8.2017 21.8.2017 28.8.2017
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI
V pátek 22. září 2017 od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Sluštice veřejná debata k plánovanému zprovoznění Čistírny odpadních vod v obci Sluštice, následnému napojení stávajících kanalizačních přípojek a budou se řešit podmínky a finanční náročnost připojení.

Veřejná debata je určená především majitelům rodinných domů či stavebních pozemků v lokalitě Na Čtverách („Výhledy“ Sluštice) a majitelům domů ve staré zástavbě, které nejsou připojeny na vodovod a kanalizaci.

Prosíme o šíření této pozvánky i všem dalším sousedům, na které obec nemá kontakt (majitelů stavebních pozemků Na Čtverách).
 
9.8.2017 25.9.2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, §172 a §173 správního řádu

Omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům s platností od 3.8.2017 do 31.10.2017
7.8.2017 6.9.2017
Informace pro obce Středočeského kraje - asanace 31.7.2017 6.9.2017
Návrh opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.8.2017 do 31.10.2017

na podkladě návrhu společnosti VODOS s.r.o., IČO 47538457, sídlo: Legerova 21, 280 02 Kolín jako společnosti předávající pitnou vodu do veřejné vodovodní sítě v obci Sluštice.
19.7.2017 2.8.2017
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2017 29.6.2017 2.8.2017
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 29.6.2017 17.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 1/2017, o nočním klidu. 29.6.2017 17.7.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29.6.2017 22.6.2017 29.6.2017
Schválený závěrečný účet obce Sluštice za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016'
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
21.6.2017 2.8.2017
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2017 21.6.2017 17.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 21.6.2017 22.6.2017
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 1/2017, o nočním klidu. 21.6.2017 22.6.2017
Pozvánka s programem na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 21.6.2017 14.6.2017 21.6.2017
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
3. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb dne 24.7.2017 v 11:00 hod., na adrese portálu http://www.exdrazby.cz
24.5.2017 29.6.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu
Polní cesta VPCS3 Sibřina na pozemcích parc.č. KN 676, 677 v k.ú. Sibřina.
24.5.2017 7.6.2017

Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu
Polní cesta HPCS2 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 863 v k.ú. Dobročovice.
Polní cesta DPCS1 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 843 v k.ú. Dobročovice.
Polní cesta HPCN1 Dobročovice“ na pozemku parc. č. 856 v k.ú. Dobročovice.
24.5.2017 7.6.2017
Posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace vlivů záměru „I/12 Běchovice - Úvaly“ na životní prostředí

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP473.

15.5.2017 2.8.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 10.5.2017 10.5.2017 24.5.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29.5.2017 v lokalitě Sluštice 10.5.2017 31.5.2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s platností od 5.5.2017 do 31.7.2017 5.5.2017 2.8.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 10.5.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice 3.5.2017 10.5.2017
Pozvánka k osobnímu projednání možnosti napojení na skupinový vodovod
Setkání nových odběratelů se uskuteční dne 11.5.2017 v 14.00 hod. na provozním středisku Škvorec, Smiřických 2.
3.5.2017 15.5.2017
Veřejná vyhláška - ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017. 28.4.2017 29.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
26.4.2017 26.5.2017
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472

Do dokumentace nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP472.
 

24.4.2017 10.5.2017
Zveřejnění návrhu OOP ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.5.2017 do 31.7.2017, které vydal OŽP v Říčanech
 
19.4.2017 10.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016'
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
14.4.2017 21.6.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ na stavbu „Polní cesta HPCS2 Dobročovice“, „Polní cesta DPCS1 Dobročovice“, „Polní cesta HPCN1 Dobročovice“
 
10.4.2017 10.5.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ- Polní cesta VPCS3 Sibřina Stavba Polní cesty VPCS3 Sibřina bude provedena na pozemcích parc.č. KN 676, 677 v k.ú. Sibřina. 10.4.2017 10.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2017 29.3.2017 19.4.2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 29.3.2017 19.4.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veř.potřebu
Příloha:
Žádost VODOS Kolín o vydání opatření obecné povahy
29.3.2017 19.4.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 29.3.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice 22.3.2017 29.3.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 
8.3.2017 29.3.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků


Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017 (pdf)
Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
 
1.3.2017 29.3.2017
http://www.mzp.cz/cz/odlov_kormorana_vyhlaska_unor

Veřejná vyhláška - odchylný postup k odlovu kormorána velkého na území Středočeského kraje - zveřejnění opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy
Příloha - přehled

 

22.2.2017 29.3.2017

Oznámení - veřejná vyhláška NÁVRHU ZMĚNY č.4 ÚP Sluštice
NÁVRH ZMĚNY č. 4 ÚP Sluštice,
10.2.2017 15.4.2017
Zápis a usnesení ze dne 28.12.2016 28.12.2016 22.2.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - vyměřen místní poplatek.
Vydal: Statutární město Kladno
16.11.2016 14.1.2017
Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice
Přílohy:
01 hlavni.pdf
2 01 koordinacni.pdf
2 02 ZPF.pdf
05 VPS.pdf
zábor ZPF.pdf
textová část.docx
textová část.
pdf
10.11.2016 14.1.2017

Obec SLUŠTICE 2015