Elektronická úřední deska archív
 
  Archív sejmutých dokumentů 2015

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejněno
do dne

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO PŘECHODNÝ NEDOSTATEK VODY(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) s platností od 22.12.2015 podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ust. § 115a vodního zákona odvolává a ruší

30.12.2015 8.2.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 11. 2015, Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
9.12.2015 4. 1. 2016
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, kterými prochází ochranné pásmo vedení vysokého napětí. Odstranění a okleštění stromoví 9.12.2015 8.2.2016
Zápis a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11. 2015. 1.12.2015 18.1.2016
Schválený návrh s přehledem poplatků za svoz TKO v roce 2016. 1.12.2015 8.2.2016
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT

Obec Sluštice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje: Z Á M Ě R O B C E P R O D A T
podíl 54/500 pozemku PK 849 o celkové výměře 236m2 v obci Sluštice, v katastrální území Sluštice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaná na listu vlastnictví 212.
Přílohu oznámení tvoří grafický nákres s vyznačením předmětného pozemku na katastrální mapě.
Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a doručit své nabídky na adresu obecního úřadu Sluštice č.p. 21 buď osobně do kanceláře OÚ nebo zaslat na e-mail: obecslustice@obecslustice.cz, do termínu 16. prosince 2015 do 12.hodin.
 
1.12.2015 16.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 30.11.2015 23.11.2015 30.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 11.11.2015 9.3.2016
Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Březí 11.11.2015 9.12.2015
Veřejná vyhláška o návrhu zadání změny č.4 ÚPO Sluštice
Návrh zadání změny č. 4 ÚPO Sluštice
12.10.2015 2.12.2015
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sluštice dne 30. září 2015. 30.9.2015 11.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 30.9.2015 23.9.2015 30.9.2015
Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením 23.9.2015 30.11.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
11.9.2015 23.11.2015
Šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2015 v obci Sluštice:
1. Tůma Jan,
ID vlastnictví 2913879209,(adresa neznámá), stavba RD č.p. 39, část obce Sluštice, parcela st. č. 10, výměra parcely 189 m2 zapsaná na LV 224, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
2. Novák Václav a Nováková Marie,
ID vlastnictví 2913848209 a 2913849209, adresa Sluštice 51, parcela č. 697, výměra parcely 4487m2, zapsaná na LV 209, druh pozemku orná půda,
3. Vanková Růžena,
ID vlastnictví 303949820, adresa Dlhá 122/5, Malé Uherce, Slovensko, parcela č. 768, výměra parcely 19061m2, zapsaná na LV 240, druh pozemku orná půda
4. Kollerová Dana,
ID vlastnictví 3189718209, adresa Slámova 82/9, Nedvězí, 10300 Praha, parcela č. 690 a 838, výměra 9337m2 a 7524m2, zapsané na LV 280, druh pozemku orná půda

Dokumenty ke stažení:
Agenda_neznamy_vlastnik_uzsvm_01_8_2015.pdf
Agenda_neznamy_vlastnik_uzsvm_01082015.pdf
Neznáný_vlastník_k_01082015_Sluštice.xls
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2015.doc
24.8.2015 23.9.2015
OOP PRO PŘECHODNÝ NEDOSTATEK VODY
s platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut
vydal Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,
č.j. 42677/2015-MURI/OVÚ/726, zn. OŽP-42556/2015-Ba,
14.8.2015 30.12.2015
Zákaz vstupu do lesa v k. ú. Říčany - Radošovice, Strašín u Říčan, Říčany u Prahy a na pozemku Světice u Říčan 12.8.2015 2.9.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
1) Veřejná vyhláška: „Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ02“
2) Návrh OOP PZKO CZ02
3) Příloha k návrhu OOP PZKO CZ02 - „PZKO CZ02“¨
 
20.7.2015 20.8.2015
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku PK 561/1 v katastru obce Sluštice.

Přílohu oznámení tvoří grafický nákres
s vyznačením částí předmětného pozemku na katastrální mapě.

Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a doručit své nabídky na adresu obecního úřadu Sluštice č.p. 21 buď osobně do kanceláře OÚ nebo zaslat na e-mail: obecslustice@obecslustice.cz, do termínu 30. června 2015.
17.6.2015 7.7.2015
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 3. června 2015. 10.6.2015 7.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Březí
Návrh územního plánu Březí je vystaven k veřejnému nahlédnutí:
- na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, a na webové adrese www.ricany.cz
- na Obecním úřadu v Březí, 251 01 Říčany a na webové adrese www.obecbrezi.cz
3.6.2015  24.7.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam k 1.5.2015
Příloha - ÚZSVM

 
27.5.2015 17.6.2015
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, které se koná 3. června 2015 27.5.2015 4.6.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 1.5.2015 3.6.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.4.2015 3.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Přílohy
FIN 12 2014
Rozvaha 12 2014
Výsledovka 12 2014
Zpráva o hospodaření obce za rok 2014
29.4.2015 3.6.2015
Usnesení č.j. 30 Nc 1301/2015-12 - soudní vyhláška k určení data smrti 27.4.2015 20.5.2015
Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Květnice, úterý 12. 5. 2015 od 18.00 hod. v areálu Parabelum, Květnice

Návrh je vystaven v termínu od 10.4. do 19.5.2015 v kanceláři OÚ Květnice nebo na www.kvetnice.eu (http://www.kvetnice.eu/view.php?cisloclanku=2015040004)

Námitky a připomínky lze podat do 7dnů ode dne veřejného projednání na adresu pořizovatele.
 
13.4.2015 20.5.2015
Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí
se přímo dotýká zájmů uživatelů vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl,správců vodních toků a obcí.
Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství nebo v kanceláři OÚ Sluštice po telefonické domluvě, návrhy opatření obecné povahy v úplném znění jsou zveřejněny rovněž na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz).
Dotčené osoby mohou podávat písemné připomínky na adresu Ministerstva zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. do 22. června 2015.

VV_MZE_Oznámení_OOP_výzva_uplatnění_připomínek.
Návrh_OOP_povodi_Labe
1.4.2015 29.4.2015
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 25.3.2015 15.4.2015
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 25. března 2015.
Příloha: Schválený rozpočet obce na rok 2015
25.3.2015 22.4.2015
Pozvánka na příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, které se uskuteční 25. března 2015 od 19.00 hodin na OÚ
Příloha: Návrh rozpočtu obce na rok 2015
4.3.2015 25.3.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 4.3.2015 25.3.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Příloha - Agenda

 
23.2.2015 18.3.2015
"Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe",

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K.
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje.
 
8.1.2015 23.2.2015
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe"
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K.
 
6.1.2015 23.2.2015
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 17.12.2014 22.12.2014 12.1.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Tato OZV nabývá účinnosti dne 1.1.2015
22.12.2014 12.1.2015

 

Obec SLUŠTICE 2015