Elektronická úřední deska archív
 
  Archív sejmutých dokumentů 2014

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 17.12.2014 22.12.2014 12.1.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Tato OZV nabývá účinnosti dne 1.1.2015
22.12.2014 12.1.2015
Pozvánka na příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice, které se uskuteční 17. prosince od 19.00 hodin na OÚ 4.12.2014 19.12.2014
Usnesení ústředního krizového štábu ze dne 28.11.2014
odkaz MVČR:
Ministerstvo vnitra připravilo pro státní úřady manuál k nakládaní s podezřelými zásilkami.
 
3.12.2014 22.12.2014
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 5.11.2014 12.11.2014 22.12.2014
Oznámení o konání společného jednání o návrhu územního plánu obce Zlatá ve středu 10.12.2014 v 10.00 hodin, na MÚ Brandýs n.Labem 10.11.2014 22.12.2014
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu ÚP Zlatá. 10.11.2014 22.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sluštice 5.11.2014 29.10.2014 5.11.2014
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.10.2014 15.10.2014 12.11.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 8.10.2014 15.10.2014 3.11.2014
Ověřený zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Sluštice konaných 10.-11.10.2014  potvrzený registračním úřadem 12.10.2014 28.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Sluštice konaných 10.-11.10.2014 11.10.2014 3.11.2014
Pozvánka a program  na poslední veřejné zasedání v tomto volebním období, které se koná 8. října 2014 od 19,00 hodin v zasedací mísnosti OÚ Sluštice. 1.10.2014 8.10.2014
Oznámení obce o záměru prodat nebo pronajmout pozemek PK 139/1 k.ú. Sluštice 22.9.2014 7.10.2014
Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.-11.10.2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
17.9.2014 11.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.

Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodného zařízení a zajistit tak spolehlivou dodávku el. energie.
 
15.9.2014 3.11.2014
Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.-11.10.2014:
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
15.9.2014 11.10.2014
MZP_stanovisko_posouzeni_vlivu_provedeni_zameru V415 Čechy_stred.pdf
MZP_priloha_stanoviska_zamer_V415_Cechy_stred.pdf
priloha2_zapis_z_verejneho_projednani.pdf

Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP418 nebo v kanceláři OÚ Sluštice v úředních hodinách.
 
27.8.2014 10.9.2014
ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBROČOVICE
Oznámení společného jednání o návrhu změny ÚP

Poznámka:
Výkresy a text návrhu změny č. 1 ÚPO Dobročovice ve formátu PDF budou ve lhůtě od 25.8.2014 do 11.10.2014 volně ke stažení na oficiálních webových stránkách obce: Dobročovice: www.dobrocovice.cz a na stránkách odborného pořizovatele www.upkindl.cz/dokumenty.
25.8.2014 10.9.2014
Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.-11.10.2014:
Informace o  počtu členů volební komise a sídle volebního okrsku
11.8.2014 10.9.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 6.8.2014
Vydal: Obec Sluštice
6.8.2014 25.8.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu 6.8.2014 od 19.00 hodin. 28.7.2014 6.8.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Příloha

 
27.7.2014 27.8.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020"

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K

 
14.7.2014 28.7.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K
14.7.2014 28.7.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27.6.2014
Vydal: Obec Sluštice
2.7.2014 28.7.2014
VV_zahájení_projednání_návrhu_ÚPO_Křenice 2.7.2014 28.7.2014
Dražební vyhláška č.j.: 103 Ex 59941/13-36 o provedení elektronické dražby nemovité věci - budova č.e.58
Vydal: Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
30.6.2014 14.7.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 27.6.2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
20.6.2014 30.6.2014
Oznámení veřejného projednání dokumentace a posudku "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400kV"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
13.6.2014 23.6.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení projednání návrhu územního plánu Březí
Vydal: Městský úřad v Říčanech
9.6.2014 23.6.2014
Výzva - úhrada poplatku za shromažďování, sběr, třídění, přepravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2.6.2014 20.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014  (zdroj: http://www.volby.cz):
Výsledky za okrsek obec Sluštice
26.5.2014 9.6.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12 2013.PDF
Rozvaha 12 2013.PDF
Příloha 12 2013.PDF
Výsledovka 12 2013.PDF

Vydal: Obec Sluštice
21.5.2014 13.6.2014
Oznámení - záměr prodat část pozemku PK 308/3
Vydal: Obec Sluštice
21.5.2014 9.6.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 14.5.2014
Vydal: Obec Sluštice
21.5.2014 9.6.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., posudek o vlivech záměru "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400kV" na životní prostředí

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eia, kód záměru MZP418.
16.5.2014 9.6.2014
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 1/2014, o systému hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sluštice
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.6.2014

 
15.5.2014 2.6.2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
Vydal: Obec Sluštice

 
15.5.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.a 24 5 2014:
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014
12.5.2014 23.5.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 14.5.2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
7.5.2014 16.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.a 24 5 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
7.5.2014 26.5.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013
Vydal: Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
30.4.2014 2.6.2014
Tisková zpráva GFŘ k placení daně z nemovitých věcí  na rok 2014
Veřejná vyhláška ze dne 28.4.2014, o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na rok 2014.
 
28.4.2014 2.6.2014

 

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.a 24 5 2014:
Volba zapisovatele okrskové volební komise
12.4.2014 12.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.a 24 5 2014:
Informace pro volice-sluzba na OU.doc (12 kB)
zadost o zapis do seznamu volicu_vzor.doc (14 kB)

http://www.mvcr.cz/clanek/ep-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
11.4.2014 9.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 2.4.2014 12.5.2014
ROZHODNUTÍ - ODSTRANĚNÍ STAVBY meziploty
Křenice (U Silničky, V Polníku, Na Kukli I), Sluštice (Na Kukli II), stavebník TRIPS s.r.o.,

Vydal: MěÚ Říčany - Stavební úřad, 90426/2014-MURI/OSÚ/00028
31.3.2014 23.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM(hVbkfL).pdf
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam.xls
Informace pro veřejnost.pdf

 
26.3.2014 23.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal: Státní veterinární správa Č. j.: SVS/2014/020204-G
24.3.2014 23.4.2014
Oznámení společného jednání o návrhu ÚP Květnice 16.4.2014
Vydal: Obec Květnice
21.3.2014 10.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 19.3.2014 2.4.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Škvorec.
Vydal: Úřad Městyse Škvorec
19.3.2014 10.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
12.3.2014 26.3.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.2.2014 19.2.2014 17.3.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec úřad Sluštice
5.2.2014 17.3.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 3 ÚP obce Sluštice
Vydal: MěÚ v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. 21272/2012-MURI/OÚPRR/719
Příloha: Návrh změny č.3 ÚPO Sluštice
5.2.2014 10.3.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 19.2.2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
5.2.2014 19.2.2014
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ záměr odstranit stavbu: meziploty Křenice (U Silničky, V Polníku, Na Kukli I), Sluštice (Na Kukli II)
Vydal: MĚÚ Říčany, Stavební úřad, č.j. 82849/2014-MURI/OSÚ/00028
3.2.2014 19.2.2014
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o dělení pozemků a změnu využití území oddělených částí pozemků Sibřina, Křenice, stavebník TRIPS, spol. s r.o., IČO 62418360
Vydal: MĚÚ Říčany, Stavební úřad, č.j. 80549/2014-MURI/OSÚ/00028
22.1.2014 10.2.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
20.1.2014 3.2.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
20.1.2014 3.2.2014
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Vydal: Obec Sluštice
18.12.2013 5.2.2014

 

Obec SLUŠTICE 2015